Ansøg om køb af skur – 2022

  Så er det igen muligt for medlemmer af Sundby Sejlforening at søge om at købe et skur på havneområdet. Send din ansøgning inden udgangen af februar 2022.

  Når du udfylder ansøgningsskemaet herunder, skal du huske at skrive alle oplysninger korrekt. Det gælder især navn og medlemsnummer.

  Hvem kan købe et skur?
  Kun A-medlemmer, der har fartøj på havnens område, har ret til at købe et grejskur.

  Køb og salg af skure kan kun ske til og fra foreningen; prisen for det enkelte skur fastsættes ved vurdering af havneudvalget inden for en minimum- og en maksimumsats fastsat af bestyrelsen. Se ‘Kontingenter og priser’

  Havneudvalget udarbejder hvert år en ny ekspektanceliste over medlemmer, der ønsker at købe skur. Placering på listen følger medlemmets anciennitet. For at blive optaget på den årlige ekspektanceliste skal ansøgning ske via foreningens hjemmeside mellem den 1. januar og 1. marts. Hvert medlem kan højst disponere over et enkeltskur eller ét dobbeltskur, svarende til foreningens standardtegning.

  Skuret skal være forsynet med nummer, som påsættes af havneudvalget.

  Når du har købt et skur, skal du betale en årlig skurafgift til foreningen for at have dit skur stående på foreningens område. Herudover påhviler det dig løbende at vedligeholde skuret, dog leveres træbeskyttelsesmiddel af foreningen (kontakt havnekontoret).

  Hvis skuret ikke er vedligeholdt, kan der efter påtale fra havneudvalget og en rimelig tidsfrist til at udbedre dette, ske en udbedring på foranledning af havneudvalget og for ejers regning.

  Du må ikke etablere el i dit skur uden en forhåndsgodkendelse af havneudvalget. En fast elinstallation skal for ejers regning installeres af en autoriseret el-installatør med en separat el-måler (bi-måler) og el-forbruget skal afregnes med foreningen.

  Har du som skurejer været uden fartøj i 3 år, eller er du overflyttet til B-medlemskab, har du pligt til at afhænde dit skur. Et A-medlem, der er folkepensionist, kan dog ansøge bestyrelsen om tilladelse til at fortsætte som ejer.

  Se Vedtægter og reglementer for Sundby Sejlforening, side 13, Reglement for Pladsen, §4 og § 7.