Forfatterarkiv: webmoster

    Sundby Sejlforening aflyser al foreningsaktivitet i marts måned

    corona16. mar. 2020
    Der tegner sig nu et meget alvorligt billede af situationen i forhold til smittespredningen. Derfor har regeringen og myndighederne ændret strategi og fraråder unødvendig kontakt mellem borgerne og lukning af institutioner.

    I det lys har Dansk Sejlunion opfordret til at sejlklubberne aflyser eller udskyder alle arrangementer og aktiviteter resten af marts måned – med mulighed for forlængelse. Læs resten

     Sundby Sejlforening aflyser generalforsamlingen den 22. marts 2020

     corona12. mar. 2020:
     Der tegner sig nu et meget alvorligt billede af situationen i forhold til smittespredningen. Derfor ændrer regeringen og myndighederne strategi og fraråder unødvendig kontakt mellem borgerne og lukning af institutioner.

     SSF skal iht. vedtægterne afholde ordinær generalforsamling i marts måned, men det er Dansk Sejlunions holdning, at der nu foreligger en så alvorlig situation, at sådanne frister kan tilsidesættes.

     Vi har indkaldt til generalforsamling den 22. marts, men set i lyset af myndighedernes og Dansk Sejlunions anbefalinger samt ikke mindst for at udvise samfundssind, ser bestyrelsen sig nødsaget til at flytte SSF’s generalforsamling til et senere tidspunkt, hvor der formentlig er mere styr på epidemien.

     I vil få nærmere besked, når en ny dato kan meldes ud.

     Ungdomsafdelingens træning og tovværkskurset er også aflyst i foreløbigt 14 dage.

     Bestyrelsen følger situation nøje, og vi vil løbende melde ud, hvis der skal sker yderligere tiltag, eller når situationen normaliseres.

     Mvh
     Bestyrelsen

       Generalforsamlinger

       Herunder kan du læse relevante dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2011 og frem.

       2020

       2019

       2018

       2017

       2016

       • Indkaldelse til generalforsamling 27. marts 2016 (6. feb. 2016)
       • Indkomne forslag (12. mar. 2016):
        Forslag 1-3 – om havnepenge, om ansøgningsfrist vedr. havneplads og om forhøjelse af pladsleje
        Forslag 4 – om medlemmers indsigt i bestyrelsens aftaler
        Forslag 5 – om bladets fortsættelse
        Forslag 6-7 – om gæsters gratis to timer og om kontingent vedr. ‘Blueberry’
        Forslag 8 – om analyse af pladsmandens arbejdsopgaver
        Forslag 9 – om arbejdsseddel
        Forslag 10-11 – om nordre slæbesteds tilstand og om renovering af toiletfaciliteter
        Forslag 12 – om loppemarked/bagagerumssalg
        Forslag 13 – om kontorets åbningstider
        Forslag 14-20 – om forhøjelse af forpagtningsafgift, om ombygning, om forhøjelse af pælepenge, om ekstraordinært kontingent, om aftale med pladsmand, om fordeling af bådpladser og om fratagelse af æresmedlemskab
       • Regnskab 2015 (29. feb. 2016)
        Regnskabet er foreløbigt; det endelige regnskab kan først offentliggøres, når det er underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen. P.t. er Jørgen Valdsgaard og Sten Lykkebo bortrejst.
       • Endeligt regnskab 2015 (8. mar. 2016)
       • Referat

       2015

       2014

       2013 – ekstraordinær

       2013

       2012

       2011 – ekstraordinær

       2011

        

             Kom til fastelavnsfest i SSF, 1. marts, kl. 11

             Vi iler med at bringe denne invitation fra arrangementslederen, der beklager den sene udmelding:

             fastelavn

             Traditionen tro afholder vi
             fastelavnsfest i SSF søndag, den 1. marts, kl. 11.

             Vi slår katten af tønden, og der vil være tønder til damer og mænd, små og lidt større børn.
             Vi finder de bedst udklædte – både børn og voksne. Og vi får besøg af en ballonmand.

             Bemærk venligst, at tidspunktet er ændret.

             Tilmeldning til arrangementslederen på e-mail arrangementsleder@sundby-sejlforening.dk – eller på mobil 5178 3274 (helst efter kl. 16).

             Ved tilmeldningen skal man oplyse barnets alder.

               Ansøgere til fast plads i havnen

               Se listen over ansøgere til havneplads 2020 (pdf) >>

               Hvis du mener, at du har søgt rettidigt i perioden 01/12-2019 til 31/1-2020, og ikke kan se dit navn på listen, bedes du tage kontakt til havneudvalget på mail havneudvalg@sundby-sejlforening.dk.

               Vi bestræber os på at dele ledige pladser ud i løbet af februar måned og sender kun mail til dem, der får tildelt plads.

               Hilsen
               Havneudvalget

                J/70 orienteringsmøde den 3. marts, kl. 19

                Vil du være en del af aktiviteterne omkring SSF’s nye J/70’er?

                Sundby Sejlforening har lejet en J/70 sejlbåd af Sejlsportsligaen med forkøbsret. Dette giver mulighed for at følge op på den fantastiske udvikling, der har været de sidste par år omkring vores deltagelse i J/70 klassen, Sejlsportsligaen og afholdelse af WOW-stævnerne.

                Tanken er, at den ny klassebåd skal kunne fungere som klubbåd til kapsejlads Læs resten

                  Medlemsmøde torsdag, 13. februar, kl. 19

                  Der indkaldes til medlemsmøde torsdag, den 13. februar kl. 19-21 om ansættelse af en Havnechef med ansvar for drift og administration af hele foreningen.

                  Over tid er det administrative arbejde i foreningen blevet større og stadig mere komplekst. Det gælder både foreningsaktiviteterne og driften af havnen. Mange flere regler er introduceret, f.eks. i forhold til bankerne, kommunen og andre myndigheder. Det har vist sig vanskeligt at få løst alle opgaver vha. frivillig arbejdskraft.

                  Bestyrelsen har derfor besluttet at ansætte en Havnechef med ansvar for drift og administration af hele foreningen. Denne person rekrutteres ud fra kvalifikationer og kravene til stillingen.

                  Bestyrelsen vil på medlemsmødet forklare baggrunden for ansættelsen og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

                  Med sejlerhilsen
                  Bestyrelsen

                    Uddannelsen til duelighedsprøven

                    Uddannelsen til duelighedsprøven består af undervisning i praktisk sejlads og navigation.

                    Praktisk sejlads
                    Den praktiske sejlads gennemføres i sommersæsonen. Eleverne skal lære at sejle og at håndtere en båd samt at kunne løse de opgaver, som handler om at vedligeholde og passe en båd og dens udstyr, så den er i sødygtig stand.

                    På sejlerskolen kan du tage duelighedsbevis i motorbåd eller i sejlbåd.

                    Motorbåd
                    For motorbåd gælder, at du skal sejle i en sæson og afslutter med en praktisk prøve. Når den er bestået, uddeles et delbevis for praktisk sejlads.

                    Sejlbåd
                    For sejlbåd gælder, at du skal sejle i to sæsoner og afslutter med en praktisk prøve. Når den er bestået, uddeles et delbevis for praktisk sejlads.

                    Se detaljeret gennemgang af pensum og krav for at bestå den praktiske delprøve på Søfartsstyrelsens hjemmeside >>

                    Navigation
                    Den teoretiske undervisning i søvejsreglerne, afmærkning af farvandene og navigation foregår i vintersæsonen. Teorien skal du bruge for at kende reglerne for trafik på vandet og for at kunne finde vej på vandet.

                    Når du har gennemført navigationsundervisningen, skal du gennemføre en teoretisk delprøve. Når den er bestået, uddeles et delbevis for navigation.

                    På sejlerskolen tilstræber vi, at man sejler en sæson praktisk sejlads, før man tilmelder sig navigationsundervisningen.

                    Duelighedsbevis
                    Når både den praktiske og den teoretiske delprøve er bestået, får man sit “Duelighedsbevis for fritidssejlere”.

                     Undervisning, når du tager duelighedsbevis

                     Navigationsundervisningen
                     Det foregår i Skipperstuen i klubhuset en ugentlig aften kl. 19.00-21.00 fra begyndelsen af oktober til slutningen af marts. Undervisningen skal sikre, at eleverne gennemgår det pensum, som Søfartsstyrelsen kræver. Kurset afsluttes med at deltagerne aflægger den teoretiske delprøve omkring den 1. april.

                     Hvis du ikke kan få plads, kan du tage teoridelen på aftenskolekursus eller hos en anden udbyder.

                     Undervisning tovværkskundskab
                     Sejlerskolen afholder et tovværkskursus hvert år om foråret. Her lærer du de obligatoriske knob og stik og at takle og splejse flettet og slået tovværk. Du lærer også om forskellige tovværkstyper og deres anvendelse. Kurserne slås op her på foreningens hjemmeside under ‘Nyheder‘.

                     Den praktiske sejlads
                     Vi indleder med et introduktionsmøde i begyndelsen af april. Her vil du møde alle os omkring sejlerskolen: Sejlerskolelederen, instruktørerne, vikarerne og medhjælperne på sejlerskolen.

                     Ved mødet er alle eleverne blevet fordelt på de ugedage, hvor de skal sejle. Man sejler på en fast ugedag i en af bådene på et hold med elever og en instruktør.

                     På sejlbådene er der tre eller fire elever på holdet. På motorbåd op til fire elever på holdet.

                     Vi indleder undervisningen med at forårsklargøre bådene, søsætte dem og rigge dem til. Herefter begynder selve sejladsen. Undervisningen foregår fra kl. 18.00-21.00, fra bådene er kommet i vandet og indtil slutningen af september.

                      Praktiske bemærkninger til dit duelighedsforløb

                      Introduktionsmødet i april
                      Det er vigtigt at du møder op til introduktionsmødet. Hvis du er forhindret i at møde, skal du melde afbud til sejlerskolelederen, så du ikke risikerer at blive slettet af listen.

                      Ved introduktionsmødet vil du møde “din båd”, dine holdkammerater og din instruktør. Vi vil også gennemgå en lang række praktiske forhold, som er relevante for dig at kende.

                      Alt sammen noget som er vigtigt for et godt sejlerskoleforløb. Du får også lejlighed til at spørge om alt, hvad du har brug for at vide. Det kan være en god ide at vente med at købe en masse personligt udstyr og tøj, indtil du har deltaget i introduktionsmødet.

                      Efter en fællessamling deler vi os op i de hold, der er dannet. Der vil du sammen med holdkammeraterne og instruktøren kunne tale om alle detaljer, du har behov for at vide noget om.

                      Forsikring
                      Sundby Sejlforening har ikke en ulykkesforsikring, som dækker dig under forløbet. Vi anbefaler, at du undersøger, om du har en fritidsulykkesforsikring. Hvis ikke kan det være godt at få en sådan.

                      Forventninger til SSF
                      Vi vil gøre os umage for, at du får et kvalificeret undervisningsforløb, som kan give dig basis for at blive en god sejler med al den glæde lystsejlads kan give.

                      Forventninger til eleverne
                      Vi forventer, at du møder op til undervisningen og deltager aktivt i både klargøring, tilrigning, sejlads og afrigning af bådene. Sejlerskolens både vedligeholdes af elever, i samarbejde med instruktørerne, der arbejder frivilligt og ulønnet. Arbejdet på bådene er vigtig at være fælles om, så bådene er sejlklar til standerhejsningen.

                      Vi forventer, at du med lyst og positiv energi vil gå ind i sejlerlivet – som kan give så store glæder.

                      Har du særlige behov, der har betydning for din undervisning eller din sikkerhed, forventer vi, at du sørger for at orientere din instruktør om dette.

                      På skolebådene sejler vi altid med redningsvest eller svømmevest.

                      Det er ikke tilladt at indtage øl eller spiritus før eller under sejlads på sejlerskolen!

                       Livet på sejlerskolen

                       Vi indleder uddannelsen med at forårsklargøre bådene. Du skal derfor sørge for at møde i “arbejdstøj”, dvs. tøj og sko, der kan tåle at blive snavset og vådt. Forårsaftenerne kan godt være kolde, og det er kedeligt at fryse.

                       Klargøring og tilrigning af bådene forud for sejladsen, såvel som afrigning og optagning af bådene efter sæsonen er en vigtig del af uddannelsen i at “holde båd”, så du ved, hvordan du skal til- og afrigge, når du selv er blevet “skipper med fod på eget dæk”.

                       Du lærer at vaske, polere, bundslibe, bundmale. Du lærer at klargøre bådens rig og at montere den på båden. Ligeledes lærer du at passe og vedligeholde en bådmotor.

                       I løbet af sæsonen vil du også lære at være opmærksom på slid og pres på grej og bådudstyr. Vi skal altid sørge for at vores båd er sikkerhedsmæssig forsvarlig og i orden. Det er en del af ansvaret ved at være bådejer. Vi må ikke udsætte vores besætning eller båd for unødig risiko. På vandet kan vi ikke bare “køre ind til siden og vente på Falck”. Vi skal kunne klare os selv og foretage mindre reparationer, så vi kan komme vel i havn igen. Det hører altid med – at vores båd skal være sødygtig – hele tiden.

                       Du skal også lære at kende og bruge sikkerhedsudstyr. Både det personlige udstyr og bådens sikkerhedsudstyr.

                       Til sikkerhed hører også passende beklædning og fodtøj. Vi skal kunne holde os varme og komfortable. Især først og sidst på sejlsæsonen kan der være ganske koldt på vandet. Det må vi tage højde for.

                       Vi sejler i mange slags vejr – også i regnvejr!

                        Sådan melder du dig til sejlerskolen

                        Tilmelding skal ske via Sundby Sejlforenings hjemmeside
                        Alle A-aktive medlemmer af Sundby Sejlforening kan tilmelde sig sejlerskolen.

                        Meld dig ind i Sundby Sejlforening >>
                        Se kontingenter og priser >>

                        Tilmelding til praktisk sejlads i sejlbåd eller motorbåd
                        Tilmeldingsformularen er tilgængelig via opslag under ‘Nyheder‘ samt via link herunder fra den 1. januar hvert år og frem til udgangen af januar. Pladserne bliver fordelt efter medlemsanciennitet.

                        OBS!
                        Alle skal tilmelde sig sejlerskolen i januar hvert år. Det gælder, uanset om du allerede har sejlet én sæson på praktisk sejlads eller har stået på venteliste fra sidste år. Pladserne bliver fordelt efter medlemsanciennitet. Dog har 2. års-elever førsteret.

                        Tilmelding til navigation
                        Tilmelding til navigation annonceres på hjemmesiden den 15. september via opslag under ‘Nyheder‘. Sidste frist for tilmelding fremgår af opslaget. Pladserne bliver fordelt efter medlemsanciennitet. Dog har elever, der har gennemført 1. års eller 2. års praktiske undervisning førsteret.

                        Kontakt sejlerskolen
                        Send en e-mail til sejlerskoleleder@sundby-sejlforening.dk

                         Kom til bankospil den 26. januar

                         Standerstrygning 2014

                         Søndag, den 26. januar 2020, kl. 13, afholder vi foreningens store årlige bankospil:

                         Billet og plader købes ved indgangen:
                         Adgangsbillet koster 10 kr.
                         Plader koster 10 kr. pr. stk.
                         Der er 8 gennemgående spil, plus 3 ekstraspil, som kan tilkøbes.

                         Som sædvanlig er der flotte gevinster.
                         Kom og vær med til en festlig dag, hvor alle er velkomne.

                           Tilmelding sejlerskolen åbner 1. januar 2020

                           Det er mørkt, klamt og koldt, men et sted derude venter foråret og en ny sejlsæson. Hvis du drømmer om at lære at sejle på SSF’s sejlerskole til foråret, er det nu, du skal begynde at kridte skoene. Tilmelding til sejlerskolen åbner nemlig, samtidig med at vi springer ind i det nye år – og den lukker igen, lige så snart ventelisten er fyldt. 

                           Læs her, hvordan du melder dig til sejlerskolen >>

                            Hjælp, jeg har fået båd

                            “Hjælp, jeg har fået båd” er et kursus for nye medlemmer, der indeholder de elementer, du vil komme ud for som ny eller kommende bådejer.
                            Kurset er gratis. Der behøves ingen tilmelding, du kommer bare.

                            Det foregår i “Skipperstuen” over tre mandage i januar:
                            Mandag d. 6. januar kl. 19 – 21
                            Mandag d. 13. januar kl. 19 – 21
                            Mandag d. 20. januar kl. 19 – 21

                            Du er velkommen med de spørgsmål, du måtte have. Det giver mulighed for, at netop det, du har behov for at vide, bliver belyst.

                            Claus Rønnow

                             Tilbud til dig, der er ny på vandet

                             SSF har mange forskelligartede tilbud til nye sejlere – med eller uden egen båd. Her er nogle eksempler på aktiviteter, hvor du kan få trænet din sejlermuskel og møde andre SSF’ere.

                             Kapsejlads for sjov
                             I løbet af sommersæsonen er der mange muligheder for at sejle om kap for sjov sammen med andre SSF’ere. Det gælder blandt andet:

                             Når tiden nærmer sig, kommer der opslag her på hjemmesiden under ‘Nyheder‘.

                             Kurser og medlemsaftener
                             I løbet af vintersæsonen er der medlemsaftener med foredrag og oplæg, fx om sejltogter, kapsejlads, taktik og trim. Du kan også deltage i kurset ‘Hjælp, jeg har fået båd’, der løber over tre aftener i januar.

                             Følg med i kalenderen her på hjemmesiden eller se opslag under ‘Nyheder‘.

                             Delebåden ‘Blueberry’
                             SSF’s delebåd ‘Blueberry’ er et tilbud til dig, der lige har fået duelighedsbevis og gerne vil på vandet, men endnu ikke har egen havneplads og båd.

                             Læs mere om delebåden ‘Blueberry’ >>

                              Aflåsning for vinteren af låger og toiletbygninger

                              Vintersæsonen er nu begyndt, og vores havnefoged Dan har derfor som vanligt med kæder aflåst lågerne i den sydlige ende af parkeringspladsen, ved den sydlige port mod Amager Strandvej samt ved kajakklubben. Det vil således kun være muligt at komme ind på SSF’s område gennem lågen ved hovedporten. Denne låge vil stå åben i restaurationens åbningstid. Uden for åbningstiden skal lågen være låst, men den kan låses op med medlemsnøglen. Læs resten

                               Brug af el, herunder til opvarmning og køle- og fryseskabe i både, haver og skure

                               Ifølge foreningens reglementer er unødig brug af el, herunder til opvarmning og køle- og fryseskabe, forbudt, medmindre der er truffet aftale med bestyrelsen (havneudvalget) om betaling og betingelser for brugen. Denne regel gælder også om vinteren, så hvis du bruger el i din båd, have eller skur til f.eks. opvarmning, skal du have lavet en aftale med havneudvalget. Læs resten

                                    Tid til nattevagt – nu med digital tilmelding

                                    Efteråret er over os, og vintersæsonen truer. Snart skal din båd rigges af og på land – og du skal gå dine nattevagter, hvis du har plads på foreningens område i vinterperioden. 

                                    Nattevagtsperioden begynder 1. oktober 2019 og slutter 30. april 2020. Som noget nyt kan du i år tilmelde dig digitalt: Tjek hvornår der er ledige vagter i den digitale vagtkalender, udfyld en formular med den ønskede dato og tryk på send.

                                    Læs om vagtordningen og tilmeld dig dine nattevagter >>

                                     De vandt WOW 2019

                                     DSC_0820

                                     HS Wild fra Hellerup Sejlklub endte øverst på skamlen efter en tæt fight med sidste års WOW-vindere team Pelle P fra KDY, der blev nummer to (der var kun et enkelt point mellem 1. og 2. pladsen). Team Plastic Change tog 3. pladsen.

                                     Vores egne Sundby Marlins – alias Josephine Fock, Annette Sonne Clifforth, Dorthe Alvang, Lena Skov Andersen og skipper Ditte Andreasen – endte på en superflot 11. plads.

                                     Se resultatlisten >>

                                        WOW: Følg med på Facebook

                                        Holdet bag WOW-stævnet i SSF er i den grad på Facebook. Vil du vide, hvad der sker på WOW-fronten, fredag-søndag – og læse om de 21 hold, der skal kæmpe om pladserne på podiet, kan du med fordel starte her:

                                        Af samme grund er dækningen af WOW-stævnet her på kanalen barberet ned til et absolut minimum :-)

                                         WOW: Foreløbigt program

                                         Friday, 20 September 2019
                                         17:00 – 20:00 Regatta office open

                                         Saturday, 21 September 2019
                                         10:00 Skippers briefing
                                         11:00 First warning signal
                                         18:00 After Sailing Social
                                         19:00 Dinner/beachparty

                                         Sunday, 22 September 2019
                                         10:00 First warning signal
                                         15:30 Last possible warning signal
                                         16:00 Price giving ceremony

                                           Frivillig til WOW-stævnet

                                           WOW-stævnet nærmer sig. Det finder sted i weekenden den 21.-22. september.

                                           Mandag den 9. september, kl. 19, mødes vi i Klubhuset med alle de dejlige mennesker, der allerede har meldt sig som frivillige. Her vil vi fortælle om stævnet, om opgaver og jeres roller.

                                           Hvis du hammer-gerne vil hjælpe med, men er forhindret i at komme den mandag, så sig til og det hele løser sig alligevel. Kan du ikke finde os på havnen, så prøv evt. via SSF’s Facebook-gruppe.

                                           Vi glæder os til at se, hvordan Sundby Sejlforening endnu engang vil arrangere et stævne i verdensklasse – takket være alle jer skønne frivillige!

                                           Med sejlerhilsner
                                           Jan (Lauridsen) og Josefine (Boel Rasmussen)

                                            Sagt og skrevet om WOW 2019

                                            Send gerne flere links til listen herover til web@sundby-sejlforening.dk, så vi kan få det hele med …

                                             Nattevagt – hvad er nu det og hvordan

                                             Vagtordningen omfatter alle medlemmer over 18 år og under 70 år, der har plads på foreningens område i nattevagtsperioden. Dette gælder ejere af alle fartøjer (inkl. trailerbåde, joller, kajakker, osv.) med plads i havnen eller på land i vinterperioden, uanset om fartøjet rent faktisk er på havnens område.
                                             Hvert medlem skal melde sig til to nattevagter, dog er medlemmer over 65 år fritaget for den ene.

                                             Nattevagtsperioden starter 1. oktober og slutter 30. april. 
                                             Du kan tilmelde dig dine nattevagter på 2 forskellige måder: Læs resten

                                              Vagtkalender

                                              Se måned for måned, hvilke vagter der er ledige, og hvilke der allerede er optaget.

                                              << apr 2020 >>
                                              mantirsonstorsfrelørsøn
                                              30 31 1 2 3 4 5
                                              6 7 8 9 10 11 12
                                              13 14 15 16 17 18 19
                                              20 21 22 23 24 25 26
                                              27 28 29 30 1 2 3

                                                Vil du med til årets sjoveste kapsejlads?

                                                SundbyCup_DSC_0516

                                                Vil du møde andre medlemmer og deltage i årets sjoveste kapsejlads?
                                                Så er Sundby Cup lige noget for dig – og nu er det tid til at tilmelde sig.

                                                Nybegyndere og verdensmestre – alle medlemmer er velkomne, når årets Sundby Cup løber af stablen 7. til 8. september. Her vil der blive konkurreret i klubbens Ynglinge til søs, ligesom der vil være grill og aktiviteter på land – ikke mindst den populære middag lørdag aften.

                                                Læs mere om Sundby Cup 2019 >>

                                                Med venlig hilsen
                                                SSF Sundby Cup-udvalg

                                                 Skal du med til årets sjoveste kapsejlads? 

                                                 SundbyCup_DSC_0516

                                                 Vil du møde andre medlemmer og deltage i årets sjoveste kapsejlads?
                                                 Så er Sundby Cup lige noget for dig – og nu er det tid til at tilmelde sig.

                                                 Årets stævne løber af stablen den 7.-8. september, og det spiller ingen rolle, om du er nybegynder eller verdensmester – bare du er medlem af SSF. Der vil som sædvanligt blive konkurreret i klubbens Ynglinge til søs, ligesom der vil være grill og aktiviteter på land – ikke mindst den populære middag lørdag aften. Så tag endelig familien med under armen og kom med til et par gode dage til søs.

                                                 Ligesom sidste år foregår tilmelding individuelt. På stævnets første dag (lørdag d. 7. september) vil holdene ved lodtrækning blive inddelt, således at nybegyndere, erfarne gaster og rorsmænd fordeles ligeligt på tværs af hold. På denne måde sikres der både spænding i konkurrencen, ligesom du får mulighed for at møde nye medlemmer.

                                                 Ynglingen er en lille kølbåd, der ikke kan vælte, og selv helt nye sejlere kan derfor med ro i sindet melde sig til.

                                                   Infomøde mandag den 2. september om tilkøb af hjælp

                                                   Bestyrelsen indkalder hermed til infomøde mandag den 2. september, kl. 19:30, i Pejsesalen, om nødvendigheden af tidsbestemt tilkøb af hjælp til regnskab og digitalisering.
                                                    

                                                   Arbejdet med at forenkle vores opgave i forbindelse med digitalisering og tilpasning af administration og regnskab har vist sig at være større end først antaget.

                                                   Vores kasserer har fået fuldtidsarbejde og er blevet optaget på universitetet og kan dermed ikke afse den ekstra tid, færdiggørelsen af dette arbejde kræver.

                                                   SSF har behov for at få løst denne kritiske ekstraopgave på anden vis. Bestyrelsen vil derfor informere om de udfordringer, som dette giver, samt den løsning, bestyrelsen har fundet som den mest ansvarlige.

                                                    Ironman og motionstriatlon på Amager Strandvej 15.-18. august

                                                    Skal du ned i din sejlklub for at nyde livet på eller ved vandet i dagene 15.-18. august 2019, gør du klogt i at tjekke trafiksituationen først. KMD Ironman og KMD 4:18:4 motionstriatlon rammer vanen tro Amager Strandvej, og adgangen til SSF er derfor noget udfordret i perioden – i hvert fald hvis du kommer i bil.

                                                     En del af parkeringspladsen i SSF udlejes fra uge 31 til og med uge 37

                                                     I en periode på 7 uger, fra den 29. juli til og med den 13. september, vil en del af Sundby Sejlforenings parkeringsplads være lejet ud til virksomheden Gefion. Dette er i forbindelse med byggeriet på Amager Strandvej 50-64, hvor de nuværende lejere af p-pladser har behov for et alternativ. De nævnte udlejede og reserverede pladser er markeret med rød firkant på nedenstående billede.
                                                     F109ECFA-D6A2-4582-9FFA-09F3A01B531D

                                                     Dette begrænser selvfølgelig mængden af ledige pladser til medlemmer. Derfor vil der i perioden være mulighed for at parkere i området markeret med gult. I den forbindelse vil bestyrelsen minde om, at kun langsom og hensynsfuld kørsel er tilladt.
                                                     Bestyrelsen er opmærksomme på, at dette kan være til gene for nogen, men mener, at vi kan få god gavn af indtægten.

                                                     Mvh
                                                     Bestyrelsen i Sundby Sejlforening

                                                      Vild med vand – Havnens Dag – 25. maj

                                                      vild-med-vand-logo-1

                                                      Kom og besøg Sundby Sejlforening den 25. maj, når vi fejrer Havnens Dag! Vi lægger fra kaj klokken 11 med åbningstale og kanonsalut…

                                                      Dyk ned i programmet og tag ungerne, din nabo, din mor, mureren & bagerdamen med til festen. Vindtæt jakke & gummisko er et ‘must’ til den tur på vandet, du altid har drømt om. Metroen kører næsten lige til kajkanten (stå af på Øresundsvej eller Lergravsparken).

                                                      Se, hvad der sker i Sundby Sejlforening >>
                                                      Læs mere om Vild med Vand >>

                                                                        Sejlerskolens historie

                                                                        Sundby Sejlforening blev etableret i 1923 og sejlerskolen kom til i 1937.

                                                                        Den første skolebåd var en gaffelrigget kragejolle, som blev bygget i Kalundborg. Prisen på båd og sejl var 1.600 kr. Båden blev døbt ‘Saltholm’. Den fik dog hurtigt kælenavnet. ‘Øveballen’. Den nåede at være skolebåd i 71 år.

                                                                        Læs hele historien om kragejollen ‘Saltholm’ >>

                                                                        I dag har vi motorbåden ‘Bollen’. Det er en 27 fods DM Fisherman bygget i 1977. Den har en Volvo Penta D 2 – 75 HS 25 A. Det er en 4-cylindret dieselmotor på 75 HK. ‘Bollen’ bruges også som dommerskib ved kapsejladser og som redningsfartøj.

                                                                        Og vi har tre sejlbåde af typen Spækhugger: DEN-102 ‘Tøsen’, DEN-175 ‘Tyveknægten’ og DEN-265 ‘Banditten’. Spækhuggeren er en rigtig god sejlbåd med fine sejlegenskaber og af en god byggekvalitet.

                                                                         På langtur fra Irland til Danmark

                                                                         Irland med udsigt til bjergtopSidste år hørte vi om June og Søren Grummesgaards bådkøb i Spanien og første del af sejladsen mod Danmark.
                                                                         Torsdag, den 28. februar, kl. 19, kommer de igen til foreningsaften i Pejsestuen for at fortælle om sejladsen fra Irland til Danmark.
                                                                         Vi kan også blive klogere på, hvad de har lært undervejs om at være skipper, om sikkerhed, livet om bord, tidevand, meteorologi mv.

                                                                         På gensyn til en rigtig SSF-aften!
                                                                         Arrangementsudvalget

                                                                           Sejlerskolen melder alt udsolgt

                                                                           5. februar 2019
                                                                           Selvom vi har besluttet at tage flere elever på den enkelte båd, har vi allerede nu flere tilmeldinger, end vi har mulighed for at optage i sæsonen 2019. Vi har derfor lukket for tilmelding til praktisk sejlads i denne sæson. Vi takker for de mange tilmeldinger.

                                                                           Venlig hilsen
                                                                           Sejlerskolen i Sundby Sejlforening

                                                                             Årets første foreningsaften 31. januar

                                                                             Torsdag, den 31. januar kl. 19, mødes vi i Pejsesalen til en munter aften om …

                                                                             Hvordan jeg får succes, når jeg sejler med børn, børnebørn, mand, kone, kæreste eller kat?

                                                                             Claus Rønnow er tovholder, og alle får mulighed for at byde ind, så vi får lært gode rutiner og delt ideer, der øger chancen for, at alle nyder sejladsen og vil med igen næste gang.

                                                                             Ingen tilmelding – du møder bare op.
                                                                             Arrangementsudvalget

                                                                              Adresse & åbningstider

                                                                              Sundby Sejlforening

                                                                              Amager Strandvej 15
                                                                              2300 København S

                                                                              Kontoret er normalt åbent første og sidste torsdag i måneden, fra kl. 19.00 til kl. 20.30. Kontoret holder dog lukket i juli samt den sidste torsdag i december og den første torsdag i januar.

                                                                              I kontortiden træffes: Formand, kasserer og havneudvalg.

                                                                              Havnekontorets åbningstider

                                                                              Mandag til onsdag og fredag, kl. 12.00-13.00
                                                                              Torsdag, kl. 15.00-17.00.
                                                                              Lørdag, søndag samt helligdage: Lukket.
                                                                              I åbningstiden træffes havnefogeden evt. på tlf. 3258 1424.

                                                                              Telefonnumre

                                                                              Kontor & vagtlokale: 3259 3580
                                                                              Havnekontoret: 3258 1424
                                                                              Restaurant Sundby Sejl: 3259 4130

                                                                              Mailadresser

                                                                              Sundby Sejlforening: ssf@sundby-sejlforening.dk
                                                                              Kassereren: kasserer@sundby-sejlforening.dk
                                                                              Havnefogeden på havnekontoret: havnen@sundby-sejlforening.dk
                                                                              Havneudvalget i bestyrelsen: havneudvalg@sundby-sejlforening.dk
                                                                              Medlemsbladets redaktion: bladet@sundby-sejlforening.dk
                                                                              Webredaktøren: web@sundby-sejlforening.dk

                                                                              CVR & bank

                                                                              CVR-nr.: 53 01 45 18
                                                                              BankNordik: Reg.nr. 6509, kontonr. 3050 513 512
                                                                              MobilePay: 31583

                                                                               Sejlerskolen

                                                                               dsc_6268

                                                                               Bliv en god skipper – Nyd havet – Få gode venner – Få frisk luft – Se solnedgange over byens tårne og skorstene – Lær at manøvrere for sejl eller i motorbåd.

                                                                               Lær at sejle – eller bliv en bedre sejler. Du kan lære praktisk sejlads i sejlbåd eller motorbåd ganske gratis på sejlerskolen i Sundby Sejlforening, når blot du er aktivt medlem af SSF.

                                                                               Du skal

                                                                               • købe Dansk Sejlunions bog ‘Elevhåndbog i praktisk sejlads’
                                                                               • deltage i vedligeholdelsen af bådene
                                                                               • selv medbringe sejlertøj, gummistøvler og redningsvest
                                                                               • have en ansvars- & ulykkesforsikring.

                                                                               Undervisning

                                                                               Der undervises på 4 hold, hver aften fra kl. 18 til 21, ugens første 4 dage.

                                                                               Tilmelding

                                                                               Vil du gå på sejlerskolen, kan du i januar eller februar måned melde dig til via tilmeldingsformular, der bliver slået op her på siden. Når du melder dig til, kan du angive, hvilken aften du helst vil sejle (vælg flere). Det vil vi, i den udstrækning det er muligt, tage hensyn til når vi fordeler pladser på skolebådene.

                                                                               Sæsonen starter med et åbningsmøde, som annonceres på hjemmesiden. På mødet får du orientering om forløbet på sejlerskolen, udlevering af program mv., og du kan købe den obligatoriske ‘Elevhåndbog i praktisk sejlads’. Det er også her, du møder din instruktør, dit hold og den båd du kommer til at sejle i de kommende to sæsoner. Møder du ikke op, går din plads videre til en elev på ventelisten.

                                                                                 Slæbestedet på Nordre Mole lukkes

                                                                                 Slæbestedet på Nordre Mole lukkes fra uge 3 og 6-8 uger frem på grund af renovering.

                                                                                 Anden omgang af projektet omkring servicekajen er som følger:

                                                                                 • Der vil blive etableret en ny trailerrampe.
                                                                                 • Betonmolen ud til kanalen vil blive revet ned og genetableret.
                                                                                 • Der opsættes en 3 tons kran på servicekajen.
                                                                                 • Det første stykke af kanalen beklædes med azobe træ.

                                                                                 Ved spørgsmål kontakt Havnefogeden eller havneudvalget.

                                                                                   Vigtigt om vagtordningen

                                                                                   Som det fremgår af opslag vedr. vagtordningen i Skipperstuen, har bestyrelsen besluttet, at man kontaktes via e-mail eller telefon 3-5 dage inden vagtens afholdelse, hvis man står alene på vagten. Man skal så finde en anden dato og bliver ikke godskrevet vagten.
                                                                                   Du bør derfor forsøge at aftale vagtdage med andre medlemmer, sådan at vagter med kun en vagt undgås.
                                                                                   Spørgsmål om vagtordningen sendes til kontoret@sundby-sejlforening.dk

                                                                                   På bestyrelsens vegne
                                                                                   Tom Høst

                                                                                    Ledig have i SSF

                                                                                    Have nummer 5 er ledig.
                                                                                    Haven er 91 m2 stor og ligger på bagsiden af masteskuret med adgang gennem skurrækken. Der er et hus på grunden, som kan overtages efter aftale med nuværende havelejer. Hvis dette ikke ønskes, vil huset blive fjernet. Læs resten

                                                                                           Sejlerlinks

                                                                                           Herunder har vi forsøgt at samle de væsentligste maritime og de mest relevante lokale links – også til medlemmernes sider om livet i SSF.
                                                                                           Savner du et link på listen, vil webredaktøren sætte pris på at få et praj. Det gælder naturligvis også, hvis du skulle støde på et dødt link. Send dit link til web@sundby-sejlforening.dk

                                                                                            Vi vandt WOW

                                                                                            SSF Marlins ved WOW 2018 Foto Michael Empacher

                                                                                            Vores egne Sundby Marlins – alias Ditte Andreasen, Josephine Fock, Annette Sonne Clifforth, Dorthe Alvang og Lena Skov Andersen – endte på en flot 16. plads. Foto: Michael Empacher.

                                                                                            Roserne vælter ind til SSF for afviklingen af det første WOW-stævne. Ikke mindst på WOW’s egen Facebook-side, hvor der også er en masse billeder fra stævnet, taget af Sejlsportsligaens Frederik Sivertsen, samt daglige updates både op til og under stævnet.

                                                                                            WOW handlede naturligvis først og fremmest om kvinder på vandet, om udfordrende sejladser i ganske meget frisk luft og om dem, der endte på skamlen … det er der sagt og skrevet meget i medierne, der bestemt heller ikke overser Sundby Sejlforenings bidrag til festen og vores egne seje Sundby Marlins, der gjorde det godt i TV2/Lorry og kom på forsiden af Sporten i AmagerBladet

                                                                                            En særlig ros til de frivillige i SSF
                                                                                            Men som vores kapsejladsleder, Tonny Petersen, skiver i SSF’s gruppe på Facebook, så “går pokalen til vores fantastiske frivillige i vores fantastiske klub. Jeg har i den grad modtaget så megen ros, til jer alle fra sejlerne. Fra min side skal der lyde den største tak til jer alle, det er så fantastisk, at I gider stå op klokken meget tidligt, sørge for at det spiller både til vands og til lands, det er vildt at arbejde med jer, der bliver aldrig sagt nej til en opgave, og vi løser dem til UG, så en kæmpe tak til jer, sammen med jer gør jeg det gerne igen.”

                                                                                            Læs mere: Tilbageblik på WOW 2018, inkl. presseklip og resultater >> 

                                                                                              Tag med på havnerundfart 14. oktober

                                                                                              Den årlige havnerundfart for sejlbåde uden master og motorbåde går i år til Nokken, hvor vi lægger til og får en kvalificeret guidet rundtur på området af en særdeles stedkendt person.
                                                                                              Efter rundvisningen spiser vi vores medbragte mad sammen i det lokale klubhus. Her kan øl og vand kan købes for 8 kr.

                                                                                              Søndag, den 14. oktober, kl. 10, mødes vi ved flagmasten foran klubhuset, hvor vi får en lille én og fordeler os i bådene.

                                                                                                WOW 2018: Følg med på Facebook

                                                                                                Holdet bag WOW-stævnet i SSF er i den grad på Facebook. Vil du vide, hvad der sker på WOW-fronten, fredag-søndag – og læse om de 18 hold, der skal kæmpe om pladserne på podiet, kan du med fordel starte her:

                                                                                                Af samme grund er dækningen af WOW-stævnet her på kanalen barberet ned til et absolut minimum. 

                                                                                                 WOW 2018: Foreløbigt program

                                                                                                 Friday, 21 September 2018
                                                                                                 1800 – 2100 Regatta office open
                                                                                                 1900 – 2100 Informal networking, drinks/snacks

                                                                                                 Saturday, 22 September 2018
                                                                                                 10.00 Skippers briefing
                                                                                                 11.00 First warning signal
                                                                                                 18.00 After Sailing Social
                                                                                                 19.00 Dinner/beachparty

                                                                                                 Sunday, 23 September 2018:
                                                                                                 10.00 First warning signal
                                                                                                 15.30 Last possible warning signal
                                                                                                 16.00 Price giving ceremony

                                                                                                  Informationsmøde for WOW-frivillige

                                                                                                  Vi holder et lille informationsmøde for alle jer, som har meldt jer som hjælpere ved WOW-sejlsportsstævnet næste weekend, den 22.-23. september. På mødet vil vi fortælle mere om, hvad der kommer til at ske, og hvad vi skal lave under WOW-stævnet.

                                                                                                  Mødet for frivillige hjælpere er tirsdag den 18. september, kl. 19, i klubhuset.

                                                                                                  Vi glæder os til at se jer!
                                                                                                  Kapsejladsleder Tonny Pedersen

                                                                                                      Havnefoged begynder 1. okt. 2018

                                                                                                      Bestyrelsen har den glædelige nyhed at fortælle, at vi har ansat en havnefoged, der har første arbejdsdag den 1. oktober 2018.
                                                                                                      Vores nye havnefoged hedder Dan Trunjer, og han har 10 års erfaring fra et lignende job i Mosede havn. Vi er glade for, at vi igen får en, der kan passe vores skønne havn, og tilmed en med god erfaring og et dejligt gå-på-mod. Læs resten

                                                                                                         Rundvisning på havnen 4. sept.

                                                                                                         Nyere medlemmer af SSF inviteres på en tur rundt på havnens område med Claus Rønnow som guide. Claus vil fortælle om foreningen, dens skjulte hjørner og historie på sin egen humoristiske facon.

                                                                                                         Mødested ved Flagmasten, tirsdag den 4. september, kl. 18.00.

                                                                                                         Nye medlemmer er informeret pr. mail, men alle medlemmer er velkomne til at deltage i turen.
                                                                                                         Efter rundvisningen er foreningen vært ved en kop kaffe i Skipperstuen.

                                                                                                           Ironman og motionstriatlon på Amager Strandvej 16.-19. aug.

                                                                                                           Skal du ned i din sejlklub for at nyde livet på eller ved vandet i dagene 16.-19. august 2018, gør du klogt i at tjekke trafiksituationen først. KMD Ironman og KMD 4:18:4 motionstriatlon rammer vanen tro Amager Strandvej, og adgangen til SSF er derfor noget udfordret i perioden – i hvert fald hvis du kommer i bil.

                                                                                                             Albert passer havn og plads, indtil vi får ansat en havnefoged

                                                                                                             Havneudvalget har modtaget mange gode og kvalificerede ansøgninger til stillingen som havnefoged, og vi har indkaldt de første til en ansættelsessamtale. Det er vores plan at få lavet en aftale med den rigtige ansøger inden månedens udgang.

                                                                                                             Indtil vi får ansat en ny havnefoged, kører vi videre med Albert, vores deltidsansatte vikar, der klarer de vigtigste opgaver på havn og plads.

                                                                                                             Vi forsøger at holde havnekontoret åbent mandag til fredag, kl. 12-13. Vi beder om forståelse for, at ikke alle opgaver kan løses af Albert. Kontakt havneudvalget på havneudvalg@sundby-sejlforening.dk ved mere komplicerede spørgsmål.

                                                                                                             Med venlig hilsen
                                                                                                             SSF Havneudvalg

                                                                                                                Vil du med til Sundby Cup 2018?

                                                                                                                Tilmeld dig årets sjoveste kapsejlads nu

                                                                                                                DSC_7682
                                                                                                                Nybegyndere og verdensmestre – alle medlemmer er velkomne, når årets Sundby Cup løber af stablen første weekend i september. Her vil der blive konkurreret i klubbens Ynglinge til søs, ligesom der vil være grill og aktiviteter på land – ikke mindst den populære middag lørdag aften.

                                                                                                                Ligesom sidste år foregår tilmelding individuelt. På stævnets første dag vil holdene ved lodtrækning blive inddelt, således at nybegyndere, erfarne gaster og rorsmænd fordeles ligeligt på tværs af hold. På denne måde sikres der spænding i konkurrencen, ligesom du får mulighed for at møde nye medlemmer.

                                                                                                                Ynglingen er en lille kølbåd, der ikke kan vælte, og selv helt nye sejlere kan derfor med ro i sindet melde sig til.

                                                                                                                 Tilmelding

                                                                                                                 Sidste års stævne var en stor succes, og derfor håber vi, at endnu flere i år vil være med til Danmarks måske sjoveste kapsejlads. Sæt derfor kryds i kalenderen den 1. og 2. september.
                                                                                                                 Du kan melde dig til ved at sende en mail til sundby-cup@sundby-sejlforening.dk. Husk at angive, om du deltager som begynder, erfaren gast eller rorsmand. Vi skal have din tilmelding senest mandag, den 27. august.
                                                                                                                 Deltagelse i stævnet er gratis, men du skal være medlem af SSF for at kunne deltage.

                                                                                                                   Snart tid at gå nattevagt igen

                                                                                                                   Vagtordningen omfatter alle medlemmer over 18 år og under 70 år, der har plads på foreningens område i nattevagtsperioden. Hvert medlem skal melde sig til to nattevagter, dog er medlemmer over 65 år fritaget for den ene.

                                                                                                                   Nattevagtsperioden starter 1. okt. og slutter 30. apr. Fra den 1. sept. kan du skrive dig op til de datoer, hvor du ønsker at gå nattevagt.

                                                                                                                     Pladsmanden er sygemeldt

                                                                                                                     Kære medlemmer og gæstesejlere
                                                                                                                     Vi har ingen pladsmand for tiden, da han har sygemeldt sig. Derfor vil I af og til opleve, at havnekontoret ikke er bemandet i den annoncerede åbningstid.
                                                                                                                     Havneudvalget og den øvrige bestyrelse vil få tingene til at køre bedst muligt, men det kan desværre ikke undgås, at servicen er mindre end normalt.
                                                                                                                     Vi håber, I vil hjælpe os, bl.a. ved at holde orden på pladsen og i havnen.
                                                                                                                     Har I spørgsmål vedr. havnen, er I velkomne til at sende en e-mail til havneudvalget.
                                                                                                                     På forhånd tak.

                                                                                                                     Havneudvalget
                                                                                                                     Jesper, Claus og Tom

                                                                                                                      Familiesejladsen er aflyst!

                                                                                                                      Birgitte Akkermann skriver 15. juni 2018 i SSF’s åbne gruppe på Facebook:

                                                                                                                      Der er lige nu kun tilmeldt 4 både, så interessen er der ikke, jeg har arrangeret denne sejlads i ca. 30 år og de seneste mange år har det været en kamp at komme op på 8 både, derfor har jeg besluttet at fra min side er denne gamle tradition slut.
                                                                                                                      Håber der er andre der vil tage kampen op.

                                                                                                                       Vild med vand – Havnens Dag – 9. juni

                                                                                                                       VMV_2018_Havnens_Dag_Nordea_u_payoff-kopi

                                                                                                                       Her kan du se, hvad der sker i Sundby Sejlforening på ‘Havnens Dag’, den 9. juni. Lær programmet udenad og tag ungerne, din nabo, din mor, mureren & bagerdamen med til festen. Vindtæt jakke & gummisko er et ‘must’ til den tur på havet, du altid har drømt om. Metroen kører næste lige til kajkanten (stå af på Øresundsvej eller Lergravsparken).

                                                                                                                           SSF kort fortalt

                                                                                                                           AaløbetEn septemberaften i 1923 mødtes lille flok mænd i et kolonihavehus på Amager. De ønskede at danne en forening, så de kunne lave gyldige aftaler med myndighederne om udmundingen af en afvandingskanal, der løb ud i det lavvandede, militære område på Amagers nordøstkyst.
                                                                                                                           Ungdomsvenlig Sejlklub logoHer havde de allerede længe havde haft deres småjoller liggende, men nu ville de gerne have formaliteterne bragt i orden.

                                                                                                                           Søndag, den 28. oktober 1923, holdt ‘Baadelaget Saltholm’ stiftende generalforsamling.

                                                                                                                           I dag er Sundby Sejlforening (SSF) en stor sejlklub med 310 havnepladser og lidt under 1000 medlemmer.
                                                                                                                           CertificeretSejlerskole_logo_2018
                                                                                                                           SSF er medlem af Dansk Sejlunion og tilknyttet Danmarks Idrætsforbund.

                                                                                                                           SSF har siden 2003 været certificeret som ‘Ungdomsvenlig Sejlklub’ og i 2019 blev SSF’s sejlerskole certificeret af Dansk Sejlunion.

                                                                                                                            

                                                                                                                            Ny databeskyttelseslov er trådt i kraft

                                                                                                                            SSF har fået en ny privatlivspolitik, der er i overensstemmelse med den nye databeskyttelseslovgivning. SSF’s privatlivspolitik beskriver, hvordan vi bruger og behandler data.

                                                                                                                            Ved at forblive medlem af SSF accepterer du foreningens privatlivspolitik og foreningens brug af dine data, som beskrevet i privatlivspolitikken.

                                                                                                                            Året ud kan SSF’s privatlivspolitik også læses på opslagstavlen ved kontoret.

                                                                                                                            Venlig hilsen
                                                                                                                            Bestyrelsen

                                                                                                                                  Foreningsdag i SSF, søndag, den 13. maj

                                                                                                                                  “Mal din nabos skur!”

                                                                                                                                  Når man hører ordet ”Foreningsdag”, tænker nogen måske: Hvad er det? Er det magen til den dag i grundejerforeningen, lejerforeningen eller i kolonihaveforeningen, hvor man laver noget ”træls” arbejde, som man finder undskyldninger for ikke at deltage i?

                                                                                                                                  Det er det selvfølgelig ikke i SSF.

                                                                                                                                  MalDinNabosSkurDSC_1317_web

                                                                                                                                  I SSF er det en enestående mulighed for at bidrage til forskønnelsen af vores forening og samtidig møde andre medlemmer med det sociale i højsædet.
                                                                                                                                  Derfor har vi på opfordring arbejdet med at lave en sådan dag, med varierede aktiviteter, som de fleste kan deltage i. Tag gerne dine børn med og få en dag ud af det.

                                                                                                                                  Til hver aktivitet er der allerede nu udnævnt en ”sjakbajs”, som vil være kontaktperson og tovholder på aktiviteten. Vi har lavet et samlet program for vores Foreningsdag, som du finder herunder sammen med beskrivelser af hver enkelt aktivitet.

                                                                                                                                   Program for foreningsdagen, kl. 9-16

                                                                                                                                   
Kl. Program
                                                                                                                                   09:00 – 10:00 SSF byder på morgenmad med kaffe + rundstykke i Restauranten. ”Sjakbajs” samler tilmeldte til sin aktivitet og orienterer.
                                                                                                                                   10:00 Vi er i gang med aktiviteterne.
                                                                                                                                   Frokost … indtages ved aktiviteterne i form af egen medbragt mad & drikke.
                                                                                                                                   Ca. 16.00 Aktiviteterne afsluttes.
                                                                                                                                   Fra kl. 17 Vi tænder op i fælles grill på græsplænen på Søndre mole; medbring selv mad & drikkevarer.

                                                                                                                                    Aktiviteter på foreningsdagen (med “sjakbajs”)

                                                                                                                                    Nr. 
Aktivitet Sjakbajs
                                                                                                                                    1 Male masteskur Jimmie Beckerlee
                                                                                                                                    2 Male sejlerskole- og kapsejladsskur Jan Lauridsen
                                                                                                                                    3 Male skure som mangler maling Jimmie Beckerlee
                                                                                                                                    4 Oprydning gammelt skoletelt Claus Rønnow
                                                                                                                                    5 Oprydning og male kajakhuset Søren Bødtker / Jesper Lorents
                                                                                                                                    6 Opsætning skilte på kajakpladser Søren Bødtker / Jesper Lorents
                                                                                                                                    7 Montering af filt på kajakpladser Søren Bødtker / Jesper Lorents
                                                                                                                                    8 Efterspænding af borde og bænke William Thomassen
                                                                                                                                    9 Lave tag på malingsaffaldsskur (på pladsen) Martin og Mikkel Clifforth
                                                                                                                                    10 Oprydning på pladsen (vinterbådpladser) Jan Lauridsen
                                                                                                                                    11 Rensning af ydre hegn ud mod Amager Strandvej Dorte Thomassen
                                                                                                                                    12 Affalds- og sorteringsteam Arne Olsen
                                                                                                                                    13 Rengøring ydre toiletter (klubhus) og nye på nordre og søndre Karin Sonne/Anette Clifforth

                                                                                                                                     Lidt mere om aktiviteterne

                                                                                                                                     Husk praktisk beklædning.
                                                                                                                                     ”Sjakbajsen” til hver aktivitet vil være din kontaktperson. Ingen aktivitet bliver opstartet, hvis ”sjakbajsen” vurderer, at den ikke kan gennemføres på dagen.
                                                                                                                                     SSF indkøber alle nødvendige materialer til gennemførelse af aktiviteterne.

                                                                                                                                     Nr. 
Aktivitet Beskrivelse
                                                                                                                                     1 Male masteskur Det kræver vel ikke nærmere forklaring.
                                                                                                                                     2 Male sejlerskole- og kapsejladsskur En oplagt mulighed for f.eks nuværende/tidligere sejlerskoleelever til at forskønne de faciliteter som bruges flittigt. Samt lære hinanden bedre at kende.
                                                                                                                                     3 Male skure som mangler maling Vi vil denne dag hjælpe dem som ikke lige har fået malet deres skur endnu. Hvis man ikke ønsker at nogen maler ens skur kan man stadig nå at gøre det selv inden 13. maj 2018. Maling af skure vil selvfølgelig blive gjort med respekt for skurejeren.
                                                                                                                                     4 Oprydning gammelt skoletelt Vi laver en oprydning i teltet. Hvis du har gemt noget i teltet som vi ikke kan identificere er det klogt at fjerne det inden 13. maj 2018.
                                                                                                                                     5 Oprydning og male kajakhuset Vi vil gerne forskønne kajakhuset og rydde op så vi kan bruge det til nye/gamle aktiviteter.
                                                                                                                                     6 Opsætning skilte på kajakpladser En mere konkret opgave; forklares på dagen.
                                                                                                                                     7 Montering af filt på kajakpladser En konkret opgave; forklares på dagen.
                                                                                                                                     8 Efterspænding af borde og bænke En mere konkret opgave; forklares på dagen.
                                                                                                                                     9 Lave tag på malingsaffaldsskur (på pladsen) Her kan man hjælpe Martin og Mikkel.
                                                                                                                                     10 Oprydning på pladsen (vinterbådpladser) Gennemgang af alle vinter pladser for affald m.m. Ting som ikke er affald bedes sat inden for rammen af vinterstativet og røres ikke. Gamle bukke eller andet som man ønsker smidt ud kan sættes ud på nærmeste kørevej 12. maj 2018. Affald sættes ud på køreveje (synligt); bliver fjernet af traktor til sortering (affaldsteam). Oprydning foretages med respekt for vinterpladsejere.
                                                                                                                                     11 Rensning af ydre hegn ud mod Amager Strandvej Her er der mulighed for at hjælpe til med at fjerne affald og ordne buskads. Det ydre hegn er vores ansigt udadtil og vi har ønske om at det fremstår så pænt som muligt. Affald sættes ud på køreveje (synligt); bliver fjernet af traktor til sortering (affaldsteam).
                                                                                                                                     12 Affalds- og sorteringsteam Er du god til at sortere affald og kan placere det rigtigt i vores containere så er det opgaven for dig. Kræver god fysik.
                                                                                                                                     13 Rengøring ydre toiletter (klubhus) og nye på nordre og søndre Vi klargør toiletfaciliteterne til den nye sæson med en ordentlig hovedrengøring og små forbedringer.

                                                                                                                                      Kom og vær med!

                                                                                                                                      Vi håber du vil deltage og finder en aktivitet, som du måske brænder for og synes bør udføres.

                                                                                                                                      Man behøver ikke deltage hele dagen, men er også velkommen til at bidrage med de timer, man kan overskue, eventuelt skifte aktivitet midt på dagen.

                                                                                                                                      Hvis man skulle glemme at tilmelde sig, kan man også bare møde op på dagen.

                                                                                                                                       Tilmelding

                                                                                                                                       Man kan tilmelde sig via en ”doodle”, på ophængt liste i Skipperstuen eller på e-mail til havneudvalg@sundby-sejlforening.dk

                                                                                                                                       Sådan tilmelder du dig via “doodle”
                                                                                                                                       Gå til ”doodle” via dette link
                                                                                                                                       Tryk på pilen yderst til højre; nu vil alle aktiviteterne vise sig.
                                                                                                                                       Tryk herefter på + i venstre side og udfyld:
                                                                                                                                       Vælg aktivitetsnummer, skriv dit navn og medlemsnummer.

                                                                                                                                       Vi glæder os til at se så mange medlemmer som muligt den 13. maj 2018!

                                                                                                                                       Holdet bag foreningsdagen “Mal din nabos skur”

                                                                                                                                        Foreningsdag 13. maj: Mal din nabos skur!

                                                                                                                                        Når man hører ordet ”Foreningsdag”, tænker nogen måske: Hvad er det? Er det magen til den dag i grundejerforeningen, lejerforeningen eller i kolonihaveforeningen, hvor man laver noget ”træls” arbejde, som man finder undskyldninger for ikke at deltage i?

                                                                                                                                        Det er det selvfølgelig ikke i SSF.

                                                                                                                                        MalDinNabosSkurDSC_1317_web

                                                                                                                                        I SSF er det en enestående mulighed for at bidrage til forskønnelsen af vores forening og samtidig møde andre medlemmer med det sociale i højsædet.
                                                                                                                                        Derfor har vi på opfordring arbejdet med at lave en sådan dag, med varierede aktiviteter, som de fleste kan deltage i. Tag gerne dine børn med og få en dag ud af det.

                                                                                                                                        Til hver aktivitet er der allerede nu udnævnt en ”sjakbajs”, som vil være kontaktperson og tovholder på aktiviteten. Vi har lavet et samlet program for vores Foreningsdag, som du finder via linket herunder sammen med beskrivelser af hver enkelt aktivitet.

                                                                                                                                        Læs mere om foreningsdagen, søndag den 13, maj, og meld dig til!

                                                                                                                                         NY DATO: Udskiftning af træspunsen ved servicekajen udsat til 1. maj

                                                                                                                                         Vores entreprenør er blevet forsinket andetsteds på grund af frosten.
                                                                                                                                         Derfor er arbejdet på servicekajen udsat til 1. maj.
                                                                                                                                         Arbejdet vil tage 3-4 uger.
                                                                                                                                         Det vil ikke være muligt at sætte både i vandet mellem kl. 06:30 og 15:30 på hverdage.
                                                                                                                                         Søsætning kan ske efter kl. 15:30 på hverdage og på alle tidspunkter i weekenden.
                                                                                                                                         Se også tidligere opslag om udskiftning af træspunsen ved servicekajen.

                                                                                                                                         Hilsen
                                                                                                                                         Bestyrelsen

                                                                                                                                            Træspunsen ved servicekajen skal udskiftes

                                                                                                                                            Bestyrelsen vurderer, at det er nødvendigt – akut – at udskifte træspunsen ved servicekajen for at undgå risiko for sammenstyrtning af betonlaget.

                                                                                                                                            Træspunsen ved servicekajen skal udskiftes

                                                                                                                                            Baggrunden er tilstandsrapport, udarbejdet af civilingeniør og erhvervs­dykker Stefan Johannesen fra firmaet Sea Service, der konkluderer, at spunsvæggen er rådden, hullet og at ankerboltene er gennemtæret, knækket og har sluppet betonen. Der er derfor en stor udsivning af bag­fyldet med underminering af betondækket til følge.

                                                                                                                                            Arbejdet med udskiftning af træspunsen ved servicekajen vil finde sted fra 3. april og ca. 1 måned frem. Læs resten

                                                                                                                                             Det er tid til at opdatere din nøglebrik

                                                                                                                                             Alle nøglebrikker skal opdateres. Det gør du ved havnekontoret, på den lille, grå metalfirkant, der sidder til højre for døren, over hjertestarteren.

                                                                                                                                             opdater-brik
                                                                                                                                             Hold brikken op til læseren, herefter blinker den først blåt og siden grønt. Din brik er nu opdateret og virker nu også til låsen på mastekranen, så du kan komme til betjeningshåndtaget.

                                                                                                                                             Hvis du oplever problemer, bedes du kontakte havneudvalg@sundby-sejlforening.dk.

                                                                                                                                               Indkomne forslag til generalforsamlingen

                                                                                                                                               Nu kan du læse bestyrelsens og indkomne forslag fra medlemmer til behandling på SSF’s generalforsamling, den 25. marts 2018.

                                                                                                                                               Du finder alle forslag, foreningens regnskab mv. ved at trykke på den røde ‘knap’ med teksten ‘Generalforsamling 2018‘ i øverste højre hjørne her på siden.

                                                                                                                                               Som du vil se, handler de fleste forslag til årets generalforsamling i SSF om ændringer af foreningens vedtægter og reglementer. Til sammenligning med de foreslåede ændringer kan du her læse de nuværende Vedtægter og reglementer i SSF.

                                                                                                                                                 Lånepladser

                                                                                                                                                 Hvis du allerede nu ved, at du ikke skal bruge din havneplads i år, må du meget gerne give havneudvalget besked.
                                                                                                                                                 Der er mange medlemmer, som ikke har fast havneplads, der vil blive glade for en låneplads.
                                                                                                                                                 Husk, at du under alle omstændigheder skal give besked inden 1. juni, men jo før jo bedre.

                                                                                                                                                 Hilsen
                                                                                                                                                 Havneudvalget

                                                                                                                                                    Ny lås på mastekranen

                                                                                                                                                    Der er sat en ny lås på skabet med fjernbetjeningen til mastekranen. Fremover er der altså ikke en kodelås, men i stedet skal skabet åbnes med medlems­nøglebrikken (tilsvarende åbning af hovedporten).

                                                                                                                                                    Har du allerede en medlemsnøglebrik, kan du bruge denne. Hvis du ikke har en medlemsnøglebrik, kan du købe en i kontortiden den første og sidste torsdag i måneden, kl. 19:00-20:30. En nøglebrik koster 100 kr.

                                                                                                                                                    Hilsen
                                                                                                                                                    Havneudvalget

                                                                                                                                                     Formøde til generalforsamlingen

                                                                                                                                                     Torsdag, den 22. marts, kl. 19.30, i Pejsestuen, afholdes formøde til generalforsamlingen i SSF.

                                                                                                                                                     På generalforsamlingen, den 25. marts 2018, skal vi bl.a. drøfte og stemme om bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens vedtægter og regle­menter.

                                                                                                                                                     For at give interesserede medlemmer en god mulighed for både at sætte sig grundigt ind i forslagene og spørge ind til begrundelserne for ændringerne heraf, indkaldes til dette åbne aftenmøde.

                                                                                                                                                     Bestyrelsen håber, at mange vil møde op, så der på selve general­for­sam­lingen er en større forståelse for både forslag og de dermed også totalt gennemskrevne vedtægter og reglementer. Disse er nu beskrevet som tingene bør foregår i praksis.

                                                                                                                                                      Sejlerskolen melder alt udsolgt

                                                                                                                                                      Vi har allerede nu flere tilmeldinger, end vi har mulighed for at optage. Vi har derfor lukket for tilmelding til praktisk sejlads i denne sæson. Vi takker for de mange tilmeldinger.

                                                                                                                                                      Venlig hilsen
                                                                                                                                                      Sejlerskolen i Sundby Sejlforening

                                                                                                                                                        Jubilæumsskrifter

                                                                                                                                                        Sundby Sejlforening 1923-1998

                                                                                                                                                        Sundby Sejlforening 90 år – oktober 2013

                                                                                                                                                        90aarsbogForfattere: Claus Rønnow og William Thomassen
                                                                                                                                                        Fotograf: Svend Erik Sokkelund
                                                                                                                                                        Interview: Karin Sonne
                                                                                                                                                        Layout: Svend Hansen
                                                                                                                                                        Korrektur: Karen Mohr Sokkelund

                                                                                                                                                        96 sider, illustreret.

                                                                                                                                                        Bogen koster 90 kroner og kan købes på kontoret. 

                                                                                                                                                        Medlemmer af SSF kan hente et gratis eksemplar af bogen i kontorets åbningstid.

                                                                                                                                                        Bogen handler om SSF i årene fra 1998 til 2013, fra foreningens 75-års jubilæum til 90-års-jubilæet her i 2013. Men vi kan ikke lade være med at kigge lidt bagud, hvor begivenheder og hændelser har haft betydning for de forhold, der gælder i dag. Vi vil tegne et portræt af foreningen ved at invitere læseren på en rundtur på havnen, kigge nærmere på årets tilbagevendende begivenheder og skildre medlemmer, som har stået for nogle af aktiviteterne i foreningen. Læs resten

                                                                                                                                                              El-installationer i din båd

                                                                                                                                                              Et kursus for medlemmer af Sundby Sejlforening
                                                                                                                                                              Lørdag, den 4. november 2017, kl. 12-15.30, i Skipperstuen

                                                                                                                                                              cimg4796Jens Koch, pensioneret el-ingeniør med svagstrøm som speciale, fortæller om el-installationerne i lystbåde. Det er et teknisk kursus med både teori og praktik. Jens Koch underviser blandt andet i, hvordan batterierne fungerer og skal håndteres og hvad galvanisk tæring og krybestrøm betyder.

                                                                                                                                                              Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål. Læs resten

                                                                                                                                                                        Husk pladsmærke/årsmærke, inden du sætter din båd i vandet

                                                                                                                                                                        Alle både i vandet skal have påsat et gyldigt pladsmærke for 2017. Mærket skal altid kunne ses tydeligt fra land. Tilsvarende skal alle fartøjer og trailere på land senest den 1. juni have påsat et årsmærke for 2017. Og alle fartøjer – også joller, kanoer, kajakker og sejlbrætter – skal være tydeligt mærket med navn og hjemsted (SSF).

                                                                                                                                                                        Det er dit ansvar som bådejer at afhente pladsmærke/årsmærke og sætte det på dit fartøj! Mangler pladsmærke/årsmærke efter den 1. juni, skal der ifølge vores havnereglement, § 7, betales et gebyr på 600 kr. til foreningen.

                                                                                                                                                                        Du kan hente dit pladsmærke/årsmærke i kontorets sædvanlige åbningstid, den første og sidste torsdag i måneden, fra kl. 19:00-20:30. Kontoret holder dog åbent den 18. maj i stedet for den 25. maj, hvor kontoret er lukket.

                                                                                                                                                                        Pladsmærke/årsmærke kan også hentes hos Kim Pladsmand i havnekontorets åbningstid. Og derudover vil Joan Høst ekstraordinært være på kontoret:

                                                                                                                                                                        • mandage og onsdage i april, kl. 10-12

                                                                                                                                                                        Der er udelukkende åbent for udlevering af pladsmærker samt salg fra butikken af standere, bluser, kasketter m.v.

                                                                                                                                                                        Husk!
                                                                                                                                                                        Du skal fremvise forsikringspolice/kvittering for betalt ansvarsforsikring, før pladsmærke/årsmærke kan udleveres.

                                                                                                                                                                        Havneudvalget

                                                                                                                                                                         Vil du med til Sundby Cup 2017?

                                                                                                                                                                         Tilmeld dig årets sjoveste kapsejlads nu

                                                                                                                                                                         DSC_7682
                                                                                                                                                                         Nybegyndere og verdensmestre – alle medlemmer er velkomne, når årets Sundby Cup løber af stablen første weekend i september. Her vil der blive konkurreret i klubbens Ynglinge til søs, ligesom der vil være grill og aktiviteter på land – ikke mindst den populære middag lørdag aften.

                                                                                                                                                                         Ligesom sidste år foregår tilmelding individuelt. På stævnets første dag vil holdene ved lodtrækning blive inddelt, således at nybegyndere, erfarne gaster og rorsmænd fordeles ligeligt på tværs af hold. På denne måde sikres der spænding i konkurrencen, ligesom du får mulighed for at møde nye medlemmer.

                                                                                                                                                                         Ynglingen er en lille kølbåd, der ikke kan vælte, og selv helt nye sejlere kan derfor med ro i sindet melde sig til.

                                                                                                                                                                          Tilmelding

                                                                                                                                                                          Sidste års stævne var en stor succes, og derfor håber vi, at endnu flere i år vil være med til Danmarks måske sjoveste kapsejlads. Sæt derfor kryds i kalenderen den 2. og 3. september. Du kan også melde dig til allerede nu ved at sende en mail til sundby-cup@sundby-sejlforening.dk. Husk at angive, om du deltager som begynder, erfaren gast eller rorsmand.
                                                                                                                                                                          Deltagelse i stævnet er gratis, men du skal være medlem af SSF for at kunne deltage.

                                                                                                                                                                            Programmet i hovedtræk

                                                                                                                                                                            Lørdag
                                                                                                                                                                            Kl. 09:00 Skippermøde i Det Maritime Ungdomshus med lodtrækning af hold samt information om dagens sejladser
                                                                                                                                                                            Kl. 10:00 (ca.) De første 3 hold sendes på banen
                                                                                                                                                                            Kl. 16:00 (ca.) Dagens sejladser afsluttes
                                                                                                                                                                            Kl. 19:00 Middag med sjove indslag i Det Maritime Ungdomshus
                                                                                                                                                                            Søndag
                                                                                                                                                                            Kl. 10:00 Skippermøde i Det Maritime Ungdomshus med information om dagens sejladser
                                                                                                                                                                            Kl. 10:30 De første 3 hold sendes på banen
                                                                                                                                                                            Kl. 16:00 (ca.) Dagens sejlads afsluttes
                                                                                                                                                                            Kl. 16:30 (ca.) Præmieoverrækkelse ved Det Maritime Ungdomshus

                                                                                                                                                                            DSC_7731

                                                                                                                                                                            Har du en sjov idé?

                                                                                                                                                                            Traditionen tro vil fællesmiddagen om lørdagen være præget af festlige indslag. Har du en god idé til en sjov leg eller quiz? Eller kan du noget helt særligt, du gerne vil optræde med? Så hører vi meget gerne fra dig. Send en mail til sundby-cup@sundby-sejlforening.dk.

                                                                                                                                                                               Kontakt os, hvis du også er vild med vand

                                                                                                                                                                               Drømmer du om at få vand under fødderne og måske stikke til søs? Der er masser af muligheder, hvad enten du vil nyde livet på havet eller på havnen.

                                                                                                                                                                               Har du spørgsmål til, hvordan du kommer i gang, eller omkring livet på havnen, så ring eller skriv til vores Vild med Vand-kontakt, som vil guide dig i retning af din drøm om livet på vandet. Hold dig ikke tilbage!

                                                                                                                                                                               Vild med Vand-kontakt i Sundby Sejlforening
                                                                                                                                                                               Tom Høst
                                                                                                                                                                               e-mail: vild-med-vand@sundby-sejlforening.dk
                                                                                                                                                                               tlf. 2773 0863

                                                                                                                                                                                  Meld dig ind i SSF!

                                                                                                                                                                                  Vil du meldes ind i Sundby Sejlforening, skal du møde op og tale med formanden i kontorets åbningstid.

                                                                                                                                                                                  Enhver hæderlig person kan optages som medlem af SSF.
                                                                                                                                                                                  Personer, der har gæld til eller er udelukket eller ekskluderet fra en sejl-/motorbådsklub eller lystbådehavn, kan dog ikke optages i SSF.
                                                                                                                                                                                  Ansøgerens navn og adresse skal optages på SSF’s hjemmeside.
                                                                                                                                                                                  Motiveret protest mod optagelsen skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter offentliggørelsen.
                                                                                                                                                                                  Fremkommer ingen protest, kan ansøgeren optages. Er der protest, der tages til følge, afvises ansøger og indmeldelsesgebyr og kontingent tilbagebetales.

                                                                                                                                                                                  Sundby Sejlforening har flere typer medlemskaber

                                                                                                                                                                                  • A-aktiv medlemskab, A-medlem
                                                                                                                                                                                   Du skal være A-aktiv medlem for at gå på sejlerskole, være fartøjsejer med fast plads eller vinterplads i havnen eller på land, have skur og/eller nyttehave, have stemmeret på generalforsamlingen og for at kunne vælges til bestyrelsen eller udvalg (efter 2 års medlemskab).
                                                                                                                                                                                  • B-aktiv medlemskab, B-medlem
                                                                                                                                                                                   Du må deltage i generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret. Du må være med til fester og sociale arrangementer og i det frivillige arbejde. Du tilskrives ikke anciennitet til opnåelse af havneplads. Du må ikke være fartøjsejer med fast plads eller låneplads, købe skur og/eller leje nyttehave. Du er ikke valgbar til tillidsposter og kan ikke udpeges til medlem af udvalg. Du kan ikke deltage som elev på sejlerskolen eller i ungdomsafdelingen.
                                                                                                                                                                                   B-medlemskabet er typisk for familiemedlemmer, f.eks. forældre til juniorer, og støttemedlemmer.
                                                                                                                                                                                  • Ungdomsmedlemskab (8-25 år), herunder
                                                                                                                                                                                   Junior (8-19 år)
                                                                                                                                                                                   Du må deltage i ungdomsafdelingens aktiviteter og sejle i dens fartøjer. Du må deltage i generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret. Du er ikke valgbar til tillidsposter og kan ikke udpeges til medlem af udvalg. Du tilskrives anciennitet til opnåelse af havneplads. Du må have plads på land til ét fartøj til eget brug.
                                                                                                                                                                                   Ungsenior (19-25 år)
                                                                                                                                                                                   Du skal være aktiv i ungdomsafdelingen. Du må deltage i generalforsamlingen med stemmeret, og du kan udpeges til medlem af ungdomsudvalget. Du tilskrives anciennitet til opnåelse af havneplads, men du må ikke være fartøjsejer med fast plads i havnen, købe skur og/eller leje nyttehave. Dog må du have plads på land til ét fartøj til eget brug.
                                                                                                                                                                                  • Minijunior medlemskab (under 8 år)
                                                                                                                                                                                   Du tilskrives ikke anciennitet til opnåelse af havneplads, men må deltage i sociale arrangementer.

                                                                                                                                                                                    Generalforsamlingsbeslutninger og ny bestyrelse

                                                                                                                                                                                    De folkevalgte 2017

                                                                                                                                                                                    De folkevalgte 2017 (Kim og Jesper var desværre ikke til stede, men er fortsat med på holdet).

                                                                                                                                                                                    På den ordinære generalforsamling, den 26. marts 2017, blev alle bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens gamle ’Love og reglementer’ vedtaget. Vi besluttede blandt andet at ændre SSF’s ‘Love’ til ‘Vedtægter’.

                                                                                                                                                                                      Invitation til store tilrigningsdag i SSF Ung

                                                                                                                                                                                      Kære alle unge sejlere og forældre!

                                                                                                                                                                                      Sejlsæsonen skydes snart i gang, og hvor vi bare glæder os til at komme ud på vandet! Men men men – ingen sejlads uden top sejlklare både. Derfor inviteres I hermed til årets største og sjoveste tilrigningsdag i SSF Ungdom.

                                                                                                                                                                                      Der skal vaskes, skrubbes, poleres, vokses og hygges, så husk at tage det helt grove arbejdstøj på.

                                                                                                                                                                                      Tilrigningsdagen foregår som altid ved Det Maritime Ungdomshus

                                                                                                                                                                                      Dato: Søndag, den 23. april 2017, fra klokken 10-16 

                                                                                                                                                                                      Medbring:

                                                                                                                                                                                      • Varmt arbejdstøj
                                                                                                                                                                                      • Madpakke (der vil være kaffe på kanden)
                                                                                                                                                                                      • Hamrende godt sejlerhumør!

                                                                                                                                                                                      Send en SMS til Lena, om du kommer og hvor mange venner, familiemedlemmer, husdyr og kanariefugle du tager med, på mobil: 2698 0033 eller hiv fat i hende til mandagsteori :)

                                                                                                                                                                                      Sejlerhilsen
                                                                                                                                                                                      De super seje trænere

                                                                                                                                                                                          Kontingenter og priser

                                                                                                                                                                                          Indmeldelsesgebyr
                                                                                                                                                                                          A-aktiv medlem 1.000 kr.
                                                                                                                                                                                          Ungsenior 125 kr.
                                                                                                                                                                                          Junior 125 kr.

                                                                                                                                                                                          Kontingent helårligt
                                                                                                                                                                                          A-aktiv medlem 1.200 kr.
                                                                                                                                                                                          B-aktiv medlem (støttemedlem) 675 kr.
                                                                                                                                                                                          Ungsenior 550 kr.
                                                                                                                                                                                          Junior 550 kr.
                                                                                                                                                                                          Minijunior 125 kr.

                                                                                                                                                                                          Pladsleje pr. påbegyndt m² (fartøjets største længde × største bredde), min. 3 m²
                                                                                                                                                                                          Helårsplads 240 kr.
                                                                                                                                                                                          Vinterplads (1/1-30/4 + 1/11-31/12) 120 kr.
                                                                                                                                                                                          Låneplads (1/5-31/10) 120 kr.
                                                                                                                                                                                          Slæbejolle (max. 3,5 m / 5 hk) i forbindelse med fast helårsplads 300 kr. (fast pris)
                                                                                                                                                                                          Skydepram i forbindelse med fast helårsplads 300 kr. (fast pris)

                                                                                                                                                                                          Skurafgift helårligt
                                                                                                                                                                                          Enkeltskur 450 kr.
                                                                                                                                                                                          Dobbeltskur betales som to enkeltskure
                                                                                                                                                                                          Købs-/salgsprisen på et skur fastsættes ved vurdering af havneudvalget, inden for en minimum- og en maksimumsats, 0 kr. -1.500 kr.

                                                                                                                                                                                          Haveleje helårligt pr. påbegyndt m²
                                                                                                                                                                                          Nyttehave 20 kr.

                                                                                                                                                                                          Andre gebyrer
                                                                                                                                                                                          Gebyr for ny plads (pælepenge) 2.000 kr.
                                                                                                                                                                                          Gebyr for ikke-gået nattevagt 600 kr. pr. vagt
                                                                                                                                                                                          Gebyr for fartøj uden gyldigt årsmærke 600 kr.
                                                                                                                                                                                          Gebyr for rykker ved for sen betaling 120 kr.
                                                                                                                                                                                          Gebyr for el-afregning i skur, have eller båd 25 kr.
                                                                                                                                                                                          El-forbrug i skur, have eller båd afregnes i henhold til foreningens Ordensreglementer.

                                                                                                                                                                                          Gældende pr. 10. oktober 2018

                                                                                                                                                                                                  Medlemsmøde 6. okt.

                                                                                                                                                                                                  Sundby Sejlforenings årlige medlemsmøde i Klubhuset, torsdag den 6. oktober kl. 19.00.

                                                                                                                                                                                                   Besøg Sundby Sejlforenings havn

                                                                                                                                                                                                   Sundby Sejlforenings havn ligger på Amagers østkyst ud til Øresund.
                                                                                                                                                                                                   Havnens position er 55°39,890’N 12°38,092’E. Se kort 132 og lokalkort 134.

                                                                                                                                                                                                   Ved indsejling skal der holdes N om hvidt-rødt-hvidt fyr med rødt blink på Strandparkens N mole (55°39,93’N 12°38,37’E). Indsejlingen er afmærket med røde og grønne mærker og om natten med rød båkelinje. Max. 3 knob i havn & rende.

                                                                                                                                                                                                   Vanddybden kan være under 0,6 m på sydsiden af den afmærkede rende, som du kan se herunder.

                                                                                                                                                                                                   kort over Sundby Sejlforening

                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                   sejle

                                                                                                                                                                                                   Dette skilt på kajkanten ved alle bådpladser viser pladsens bredde og om den er ledig.  Skån venligst vore pæle og undlad at presse din båd ind på en plads, der er for smal.

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                   Fra havnen er der 10 minutters gang (ud ad hovedporten og til venstre) til Metro-station Øresund, hvorfra du på få minutter kan være på Kgs. Nytorv og lige midt i storbyen. Lidl, Aldi, Fakta & Kvickly er kun en kort gåtur væk, og Amager Strandparks fantastiske badestrand ligger lige rundt om  hjørnet.

                                                                                                                                                                                                   På søndre moles græsplæne er der en stor grill til fri afbenyttelses – og trænger hovmesteren til en fridag, kan du besøge restauranten i SSF’s klubhus. Egen mad & drikkevarer må medbringes i Skipperstuen, men ikke i restauranten.

                                                                                                                                                                                                   Se kort over havnens faciliteter & herligheder >>

                                                                                                                                                                                                   Havnen er privat område med offentlig adgang i dagtimerne. Det medfører, at hovedporten til biler er lukket fra kl. 16-08. Lågen ved siden af porten lukkes, når restauranten lukker, men du kan låne en nøgle i baren, hvis du har tænkt dig at komme sent hjem til båden.

                                                                                                                                                                                                   Havnens kat, harer og fasaner løber frit omkring, så hunde skal være i snor – og deres efterladenskaber samles op; der lægges sejl sammen på græsset!

                                                                                                                                                                                                   Færdsel på bådpladserne uden for kørevejene er på eget ansvar (våd maling, værktøj, ledninger osv.). Tobaksrygning er forbudt i samtlige bygninger undtagen private skure på havnen.

                                                                                                                                                                                                        Vil du med til Sundby Cup 2016?

                                                                                                                                                                                                        Det er nu tid til at tilmelde sig Sundby Cup 2016, årets sjove kapsejlads for alle SSF-sejlere; garvede kapsejlere såvel som nye sejlere.

                                                                                                                                                                                                        2914bidev

                                                                                                                                                                                                        Sundby Cup sejles i weekenden den 3.-4. september 2016 i farvandet lige ud for Sundby Sejlforening. På land vil aktiviteterne foregå ved Det Maritime Ungdomshus. Her vil kapsejladsbureauet ligge, og det vil være muligt at købe sodavand, øl, kaffe og pølser, som du kan grille på den opstillede grill.

                                                                                                                                                                                                        Det er gratis at deltage i Sundby Cup, men du skal tilmelde dig senest den 29. august 2016, hvis du vil med på vandet!

                                                                                                                                                                                                        Ses vi til Sundby Cup den 3.-4. september 2016?