Indkaldelse til generalforsamling 2018

  Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sundby Sejlforening søndag, den 25. marts 2018, klokken 9, i klubhuset. Husk sommertid!


  Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af budgettet for det igangværende år samt et estimat for det kommende år
  5. Behandling af vedtægtsændringsforslag
  6. Behandling af eventuelt indkomne andre forslag
  7. Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser
  8. Valg af formand
  9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  10. Valg af suppleanter til bestyrelsen samt andre tillidsposter
  11. Valg af revisorer
  12. Eventuelt

  Følgende er på valg:

  Formand: Jørgen Erik Jensen – modtager genvalg
  Sejladschef: Jan Lauridsen – genopstiller ikke
  Ungdomsleder: Lena Skov Andersen – genopstiller ikke
  Havneudvalgsmedlem: Claus Brask Thomsen – modtager genvalg
  Havneudvalgsmedlem: Jesper Lorents – modtager genvalg
  Bestyrelsessuppleant: for 2 år
  Bestyrelsessuppleant: for 1 år

  Statsautoriseret revisor: Inforevision
  Intern revisor: Brian Frisendahl

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 25. februar 2018, kl. 9.00.