Vil du være en del af aktiviteterne omkring SSF’s nye J/70’er?

Sundby Sejlforening har lejet en J/70 sejlbåd af Sejlsportsligaen med forkøbsret. Dette giver mulighed for at følge op på den fantastiske udvikling, der har været de sidste par år omkring vores deltagelse i J/70 klassen, Sejlsportsligaen og afholdelse af WOW-stævnerne.

Tanken er, at den ny klassebåd skal kunne fungere som klubbåd til kapsejlads Læs mere

På generalforsamlingen, søndag den 22. marts, er en lang række bestyrelsesposter på valg. Har du lyst og energi til at yde en ledelsesmæssig indsats for vores forening, så overvej om du vil stille op til valg på generalforsamlingen!

Følgende bestyrelsesposter er iht. vores vedtægter på valg: Læs mere

Torsdag den 30. januar, klokken 19, i Pejsestuen mødes unge og gamle kvindelige sejlere og deres mænd eller partnere.

Oplæg og diskussion:
Gast eller skipper; er du tilfreds med din rolle? Kan I bytte roller?  Læs mere

Der indkaldes til medlemsmøde torsdag, den 13. februar kl. 19-21 om ansættelse af en Havnechef med ansvar for drift og administration af hele foreningen.

Over tid er det administrative arbejde i foreningen blevet større og stadig mere komplekst. Det gælder både foreningsaktiviteterne og driften af havnen. Mange flere regler er introduceret, f.eks. i forhold til bankerne, kommunen og andre myndigheder. Det har vist sig vanskeligt at få løst alle opgaver vha. frivillig arbejdskraft.

Bestyrelsen har derfor besluttet at ansætte en Havnechef med ansvar for drift og administration af hele foreningen. Denne person rekrutteres ud fra kvalifikationer og kravene til stillingen.

Bestyrelsen vil på medlemsmødet forklare baggrunden for ansættelsen og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Med sejlerhilsen
Bestyrelsen

web_stikmole
For at sikre den bedst mulige sejlsæson i 2020 er det blevet prioriteret, at stikmolen ved mastekranen skal have en nødvendig istandsættelse. Arbejdet påbegyndes 1. februar og forventes afsluttet inden månedens udgang.

Havneudvalget

Ib Petersen skriver om GTL brændstof til dieselmotorer. GTL (gas to liquids) er naturgas i væskeform.

Jeg må kommentere Verner Dvoracek´s indlæg i sidste blad, som minder mig om den gamle mastekrans skæbne, hvor en lille kreds af ældre medlemmer i 20 år agiterede imod opsætning af en ny elektrisk/hydraulisk kran.
Verner henviser til en artikel i Lynette Nyt 4/11-2018, skrevet af Klaus Schlichter. Ud af fire positive sider refererer han to negative linjer, ved at omtale evt. problemer med forpumpen i ældre dieselmotorer fra 60’erne, hvor nogle gummipakninger evt. skal skiftes. Læs mere

SSF har mange forskelligartede tilbud til nye sejlere – med eller uden egen båd. Her er nogle eksempler på aktiviteter, hvor du kan få trænet din sejlermuskel og møde andre SSF’ere.

Kapsejlads for sjov
I løbet af sommersæsonen er der mange muligheder for at sejle om kap for sjov sammen med andre SSF’ere. Det gælder blandt andet:

Når tiden nærmer sig, kommer der opslag her på hjemmesiden under ‘Nyheder‘.

Kurser og medlemsaftener
I løbet af vintersæsonen er der medlemsaftener med foredrag og oplæg, fx om sejltogter, kapsejlads, taktik og trim. Du kan også deltage i kurset ‘Hjælp, jeg har fået båd’, der løber over tre aftener i januar.

Følg med i kalenderen her på hjemmesiden eller se opslag under ‘Nyheder‘.

Delebåden ‘Blueberry’
SSF’s delebåd ‘Blueberry’ er et tilbud til dig, der lige har fået duelighedsbevis og gerne vil på vandet, men endnu ikke har egen havneplads og båd.

Læs mere om delebåden ‘Blueberry’ >>

Sundby Sejlforening blev etableret i 1923 og sejlerskolen kom til i 1937.

Den første skolebåd var en gaffelrigget kragejolle, som blev bygget i Kalundborg. Prisen på båd og sejl var 1.600 kr. Båden blev døbt ‘Saltholm’. Den fik dog hurtigt kælenavnet. ‘Øveballen’. Den nåede at være skolebåd i 71 år.

Læs hele historien om kragejollen ‘Saltholm’ >>

I dag har vi motorbåden ‘Bollen’. Det er en 27 fods DM Fisherman bygget i 1977. Den har en Volvo Penta D 2 – 75 HS 25 A. Det er en 4-cylindret dieselmotor på 75 HK. ‘Bollen’ bruges også som dommerskib ved kapsejladser og som redningsfartøj.

Og vi har tre sejlbåde af typen Spækhugger: DEN-102 ‘Tøsen’, DEN-175 ‘Tyveknægten’ og DEN-265 ‘Banditten’. Spækhuggeren er en rigtig god sejlbåd med fine sejlegenskaber og af en god byggekvalitet.

Vi indleder uddannelsen med at forårsklargøre bådene. Du skal derfor sørge for at møde i “arbejdstøj”, dvs. tøj og sko, der kan tåle at blive snavset og vådt. Forårsaftenerne kan godt være kolde, og det er kedeligt at fryse.

Klargøring og tilrigning af bådene forud for sejladsen, såvel som afrigning og optagning af bådene efter sæsonen er en vigtig del af uddannelsen i at “holde båd”, så du ved, hvordan du skal til- og afrigge, når du selv er blevet “skipper med fod på eget dæk”.

Du lærer at vaske, polere, bundslibe, bundmale. Du lærer at klargøre bådens rig og at montere den på båden. Ligeledes lærer du at passe og vedligeholde en bådmotor.

I løbet af sæsonen vil du også lære at være opmærksom på slid og pres på grej og bådudstyr. Vi skal altid sørge for at vores båd er sikkerhedsmæssig forsvarlig og i orden. Det er en del af ansvaret ved at være bådejer. Vi må ikke udsætte vores besætning eller båd for unødig risiko. På vandet kan vi ikke bare “køre ind til siden og vente på Falck”. Vi skal kunne klare os selv og foretage mindre reparationer, så vi kan komme vel i havn igen. Det hører altid med – at vores båd skal være sødygtig – hele tiden.

Du skal også lære at kende og bruge sikkerhedsudstyr. Både det personlige udstyr og bådens sikkerhedsudstyr.

Til sikkerhed hører også passende beklædning og fodtøj. Vi skal kunne holde os varme og komfortable. Især først og sidst på sejlsæsonen kan der være ganske koldt på vandet. Det må vi tage højde for.

Vi sejler i mange slags vejr – også i regnvejr!

Introduktionsmødet i april
Det er vigtigt at du møder op til introduktionsmødet. Hvis du er forhindret i at møde, skal du melde afbud til sejlerskolelederen, så du ikke risikerer at blive slettet af listen.

Ved introduktionsmødet vil du møde “din båd”, dine holdkammerater og din instruktør. Vi vil også gennemgå en lang række praktiske forhold, som er relevante for dig at kende.

Alt sammen noget som er vigtigt for et godt sejlerskoleforløb. Du får også lejlighed til at spørge om alt, hvad du har brug for at vide. Det kan være en god ide at vente med at købe en masse personligt udstyr og tøj, indtil du har deltaget i introduktionsmødet.

Efter en fællessamling deler vi os op i de hold, der er dannet. Der vil du sammen med holdkammeraterne og instruktøren kunne tale om alle detaljer, du har behov for at vide noget om.

Forsikring
Sundby Sejlforening har ikke en ulykkesforsikring, som dækker dig under forløbet. Vi anbefaler, at du undersøger, om du har en fritidsulykkesforsikring. Hvis ikke kan det være godt at få en sådan.

Forventninger til SSF
Vi vil gøre os umage for, at du får et kvalificeret undervisningsforløb, som kan give dig basis for at blive en god sejler med al den glæde lystsejlads kan give.

Forventninger til eleverne
Vi forventer, at du møder op til undervisningen og deltager aktivt i både klargøring, tilrigning, sejlads og afrigning af bådene. Sejlerskolens både vedligeholdes af elever, i samarbejde med instruktørerne, der arbejder frivilligt og ulønnet. Arbejdet på bådene er vigtig at være fælles om, så bådene er sejlklar til standerhejsningen.

Vi forventer, at du med lyst og positiv energi vil gå ind i sejlerlivet – som kan give så store glæder.

Har du særlige behov, der har betydning for din undervisning eller din sikkerhed, forventer vi, at du sørger for at orientere din instruktør om dette.

På skolebådene sejler vi altid med redningsvest eller svømmevest.

Det er ikke tilladt at indtage øl eller spiritus før eller under sejlads på sejlerskolen!

Navigationsundervisningen
Det foregår i Skipperstuen i klubhuset en ugentlig aften kl. 19.00-21.00 fra begyndelsen af oktober til slutningen af marts. Undervisningen skal sikre, at eleverne gennemgår det pensum, som Søfartsstyrelsen kræver. Kurset afsluttes med at deltagerne aflægger den teoretiske delprøve omkring den 1. april.

Hvis du ikke kan få plads, kan du tage teoridelen på aftenskolekursus eller hos en anden udbyder.

Undervisning tovværkskundskab
Sejlerskolen afholder et tovværkskursus hvert år om foråret. Her lærer du de obligatoriske knob og stik og at takle og splejse flettet og slået tovværk. Du lærer også om forskellige tovværkstyper og deres anvendelse. Kurserne slås op her på foreningens hjemmeside under ‘Nyheder‘.

Den praktiske sejlads
Vi indleder med et introduktionsmøde i begyndelsen af april. Her vil du møde alle os omkring sejlerskolen: Sejlerskolelederen, instruktørerne, vikarerne og medhjælperne på sejlerskolen.

Ved mødet er alle eleverne blevet fordelt på de ugedage, hvor de skal sejle. Man sejler på en fast ugedag i en af bådene på et hold med elever og en instruktør.

På sejlbådene er der tre eller fire elever på holdet. På motorbåd op til fire elever på holdet.

Vi indleder undervisningen med at forårsklargøre bådene, søsætte dem og rigge dem til. Herefter begynder selve sejladsen. Undervisningen foregår fra kl. 18.00-21.00, fra bådene er kommet i vandet og indtil slutningen af september.

Uddannelsen til duelighedsprøven består af undervisning i praktisk sejlads og navigation.

Praktisk sejlads
Den praktiske sejlads gennemføres i sommersæsonen. Eleverne skal lære at sejle og at håndtere en båd samt at kunne løse de opgaver, som handler om at vedligeholde og passe en båd og dens udstyr, så den er i sødygtig stand.

På sejlerskolen kan du tage duelighedsbevis i motorbåd eller i sejlbåd.

Motorbåd
For motorbåd gælder, at du skal sejle i en sæson og afslutter med en praktisk prøve. Når den er bestået, uddeles et delbevis for praktisk sejlads.

Sejlbåd
For sejlbåd gælder, at du skal sejle i to sæsoner og afslutter med en praktisk prøve. Når den er bestået, uddeles et delbevis for praktisk sejlads.

Se detaljeret gennemgang af pensum og krav for at bestå den praktiske delprøve på Søfartsstyrelsens hjemmeside >>

Navigation
Den teoretiske undervisning i søvejsreglerne, afmærkning af farvandene og navigation foregår i vintersæsonen. Teorien skal du bruge for at kende reglerne for trafik på vandet og for at kunne finde vej på vandet.

Når du har gennemført navigationsundervisningen, skal du gennemføre en teoretisk delprøve. Når den er bestået, uddeles et delbevis for navigation.

På sejlerskolen tilstræber vi, at man sejler en sæson praktisk sejlads, før man tilmelder sig navigationsundervisningen.

Duelighedsbevis
Når både den praktiske og den teoretiske delprøve er bestået, får man sit “Duelighedsbevis for fritidssejlere”.

Standerstrygning 2014

Søndag, den 26. januar 2020, kl. 13, afholder vi foreningens store årlige bankospil:

Billet og plader købes ved indgangen:
Adgangsbillet koster 10 kr.
Plader koster 10 kr. pr. stk.
Der er 8 gennemgående spil, plus 3 ekstraspil, som kan tilkøbes.

Som sædvanlig er der flotte gevinster.
Kom og vær med til en festlig dag, hvor alle er velkomne.

Vi starter mandag den 3. februar og slutter den 30. marts (alle mandage i februar og marts).
Vi mødes hver gang kl. 18:30-20:30 i Skipperstuen.

Du lærer de vigtigste knob og stik, splejsning i flettet og 3-slået tovværk.
Du kan også prøve at flette sjækler og Læs mere

Dansk Sejlunion afholder sammen med Sundby Sejlforening et kursus i kapsejladsregler lørdag, den 29. februar, og søndag, den 1. marts, i Pejsestuen i SSF.

Kurset henvender sig til dig, som er sejler, træner, leder eller bare interesseret i at have et godt kendskab til de grundlæggende kapsejladsregler. Kurset kan blive starten på en karriere som baneleder, dommer eller opmand.

Der er undervisning lørdag fra kl. 9:00 – 21:30 og søndag fra kl. 9:00 – 16:00.
Kapsejladsregelbog samt andet relevant materiale udleveres.
Kursusprisen indeholder forplejning.

Meld dig til senest mandag, den 17. februar >>