I SSF har vi 6 affalds-/miljøstationer fordelt på havneområdet:

 • Masteskuret
  • 2 containere til dagrenovation (brændbart)
  • 1 container til pap
  • 1 container til metal(dåser)
 • Søndre plads
  • 3 containere til male-/kemiaffald
  • 1 container til spraydåser
 • Gammelt havnekontor
  • 2 containere til dagrenovation (brændbart)
  • 1 container til pap
  • 1 container til metal(dåser)
  • 1 container til glas
 • Pumpepladsen
  • 1 12 m3 container til brændbart restaffald (incl. haveaffald)
  • 1 åben container til metalaffald
 • Servicekajen
  • 1 container til dagrenovation (brændbart)
  • 2 containere til male-/kemiaffald
  • 1 container til el-/elektronikaffald
  • 1 container til restaffald (ikke dagrenovation)
  • 1 tank til spildolie uden vand
  • 1 tromle til spildolie med vand
  • 1 tromle til kølervæske
  • 1 beholder til batterier
 • Nordre plads (ved toiletter)
  • 2 containere til dagrenovation (brændbart)
  • 1 container til pap
  • 1 container til metal(dåser)
  • 1 container til glas

Alle affaldscontainere er tydeligt mærket med affaldstype.

Vi sorterer endnu ikke i alle de 10 ”fraktioner”, som bliver et krav i fremtiden, men vi kan let sortere vort affald i de hovedkategorier, der svarer til mærkningen af vore containere. Med de mange affaldscontainere placeret rundt omkring på havnen er det altid muligt at bortskaffe sit affald korrekt.

Det sker dog dagligt, at affald smides i de forkerte containere. Dette er ikke alene ødelæggende for genanvendelsen og skadeligt for miljøet, men koster også SSF mange penge, idet vi må betale ekstra gebyrer for manuel sortering af affaldet (hvis ikke havnens medarbejdere ikke allerede har gjort dette), og højere pris for bortskaffelse af affaldet. Eksempelvis kan en malerbøtte i en container til dagrenovation medføre at hele containeren bliver kategoriseret som maleraffald, som er meget dyrt at bortskaffe. Almindeligt affald (dagrenovation) smidt i en container til maleaffald bortskaffes til den dyre takst for maleaffald.

Nedenstående foto viser det manuelt frasorterede indhold i en papcontainer en tilfældig dag i juli 2022, som kostede SSF et ekstra gebyr for manuel sortering af containeren.

image003.png

Vi anmoder derfor alle i SSF til at 

 • Smide alt affald i affaldscontainere.
 • Sortere affaldet korrekt og anbringe det i de rigtige containere – uanset at den rigtige container ikke altid er den nærmeste.
 • Folde papkasser sammen, inden de smides i papcontaineren, så vi ikke skal betale for bortskaffelse af luft.
 • Undlade at ”importere” affald til SSF, men køre dette på den kommunale genbrugsstation (eksempelvis køleskabe, bildæk, toiletter, byggeaffald og lign.).
 • Give en hånd med, og smide affald i den rigtige container, hvis man observerer affald anbragt i en forkert container (eksempelvis dagrenovation i en pap- eller metalcontainer).
 • Hjælpe og vejlede de brugere af havnen, som ikke umiddelbart forstår vigtigheden af at sortere affaldet korrekt.

Hvis vi alle gør en indsats for miljøet, er det ikke så svært – og der er mange penge at spare for SSF 😊

De bedste sejlerhilsener

Havnekontoret