Vil du være en del af Sundby Sejlforenings bestyrelse som Klubhus- og havnerepræsentant eller som Sekretær?

På generalforsamlingen d. 17. marts 2024 skal vi vælge en række bestyrelsesposter, herunder nogle der ikke er besat i dag, eller som erstatning for bestyrelsesmedlemmer der ikke genopstiller dvs. en ny Sekretær samt 2 nye Klubhus- og havnerepræsentanter. Har du lyst og tid til at være en del SSF’s bestyrelse de kommende år, er det nu, du skal melde dig. SSF er inde i en spændende udvikling med mange nye medlemmer og en sund økonomi. 

De to Klubhus- og havnerepræsentanter er formand for hhv. Havneudvalget og Udvalget for klubhus og bygninger, men de er begge med i de to udvalg og de vil udføre deres opgaver i et tæt parløb. 

Havneudvalget står for den årlige tildeling af havnepladser og skure, samt i øvrigt for driften af havn, plads og bygninger i samarbejde med foreningens ansatte havnechef og pladsmænd, og et antal frivillige medlemmer.

Udvalget for klubhus og bygninger står for brugen og indvendig vedligeholdelse af vores Klubhus og foreningsbygninger (Fritidshuset, Medlems- og gæstehuset og Saltsø Pavillon, alle på nordre mole). Derudover arbejder udvalget med foreningens visionsarbejde.

Sekretæren har en række mere administrative opgaver ifm. afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamling, f.eks. udarbejdelse af indkaldelser og referater, samt ajourføre lister over udvalgsmedlemmer, bistå ved udarbejdelse af kommissorier for udvalgene, og i øvrigt bistå formand og bestyrelsesmedlemmer, hvor der måtte være behov.

Alle bestyrelsesmedlemmer har, på trods af at mange opgaver er løbende opgaver, der gentages år efter år, en stor frihed til at kaste sig over de opgaver og aktiviteter, som medlemmet brænder for.

Vi opfordrer alle med interesse til at melde sig på banen som kandidat, og skulle du ikke blive valgt ind, er der altid brug for hjælpende hænder.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Læs mere om Klubhus- og havnerepræsentanternes ansvar og opgaver her>>

Læs mere om Sekretærens ansvar og opgaver her>>

Med sejlerhilsen 

SSF Bestyrelse

Havneudvalget har gennem noget tid arbejdet med det problem at nogle både er længere end den plads som de ligger på, dvs. at båden rager ud bag pælene. Det er specielt et problem i den yderste del af kanalen, hvor der ikke er meget plads til at manøvre på.

I vores bådregister bruger vi normalt de standard bådlængder, som findes i forskellige båddatabaser eller evt. producentens data, men disse tal svarer i visse tilfælde ikke til den aktuelle bådlængde. F.eks. kan der være eftermonteret en stævnplatform, en badeplatform eller der kan sidde en stor fastmonteret ’påhængsmotor’, der ikke er medregnet i standard bådlængden. Hvis båden reelt er længere end det foreningen har registreret, risikerer havneudvalget at tildele en for kort plads til medlemmet, og det er meget uhensigtsmæssigt.

Bådejerne skal iht. vores reglementer betale for den reelle længde af deres båd, dvs. inkl. fastmonteret udstyr, men der skal selvfølgelig ikke betales for ’løst’ udstyr som flagspil eller mindre påhængsmotorer, der nogle gange sidder på båden og andre gange ikke sidder på båden.

For at få kendskab til hvor mange både der er længere end standardmålene, gennemså havneudvalget sidste sommer alle både beliggende på pladser i havnen og registrerede både med nævnte ’ekstraudstyr’ med +½ m i vores bådregister. Det fik desværre den uheldige konsekvens, at ved årsfaktureringen i januar 2024 blev bådlængden for disse både utilsigtet forlænget med ½ m ved udregning af det antal m2, som der blev opkrævet havnepenge for. Det har betydet, at et antal medlemmer er blevet opkrævet 1-2 m2 mere end de blev sidste år for den samme båd, uden at de på forhånd var blevet informeret om ændringen. Dette undskylder bestyrelsen!

For at råde bod på den forøgede opkrævning vil alle de berørte medlemmer pr. e-mail få tilbudt at få pladsleje for 2024 for de ekstra opkrævede m2 krediteret. Hvis du mener, at du er berørt af dette og ikke hører noget fra foreningen inden udgangen af marts måned, kan du kontakte SSF kontoret pr. e-mail eller i SSF kontorets åbningstid en torsdag aften.

De både der er længere end standard bådlængderne, vil fremover, som vores reglementer tilsiger, blive konkret opmålt, og ejerne vil blive informeret om evt. ændringer før en fakturering udføres.

Med sejlerhilsen 

12-03-2024 / SSF Bestyrelse

Jonathan Jeffery2300  København S
Iben Nielsby Christensen8200  Aarhus N
Morten Bay Wirenfeldt2300  København S
Freja Rosenlund Menné2300  København S
Ifølge foreningens vedtægter kan der gøres indsigelser indtil 23/03/24 (14 dage fra d.d. )

Spar Nord er Sundby Sejlforenings primære bankforbindelse. Derudover har Spar Nord og Spar Nord Fonden gennem nogle år støttet forskellige aktiviteter i ungdoms- og kapsejladsafdelingerne med sponsorstøtte eller fondsdonationer, f.eks. ved sidste års Verdensmesterskab for Int. Yngling Class. 

Støtten har været med til at gøre det mulig for foreningen at afholde arrangementerne, og det er vi meget taknemmelige for.

Nu har Spar Nord introduceret et ’cashback’ program, hvorved SSF medlemmer med Spar Nord Visa-kort får mulighed for at støtte SSF med en procentdel af køb på Visa-kortet som Spar Nord tilbagebetaler.

Læs mere om ’cashback’ programmet og hvordan du tilmelder dig:

Støt din forening, når du svinger kortet

Tillykke! Spar Nord-kunder kan støtte SSF i 2024

Med støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje har SSF nu købt en J/80 til foreningen.

SSF har fået kr. 200.000 i støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje. Med bevillingen har SSF nu købt en lettere brugt J/80 til foreningen. Den skal bruges af sejlerskolen samt ungdoms- og kapsejladsafdelinger i et nyt tværorganisatorisk samarbejde, der skal få flere ud at sejle.

J/80 er en moderne sejlbåd, 1 meter længere end vores J/70ere og mindre ’vild’ men stadig en sporty båd med genakker, der er velegnet til sejlads med op til 5 personer. J/80’eren er valgt af mange sejlklubber som fremtidens sejlerskolebåd, der også er velegnet til kapsejladstræning.

Det er bestyrelsens håb, at den ny båd vil få flere ud at sejle og interessere sig for kapsejlads. Det gælder både blandt vores sejlerskoleelever samt ikke mindst vores ungdomssejlere. Vores J/80 skal være med til at fastholde de unge når de vokser ud af ungdomsjollerne. Båden skal også være med til at tiltrække flere nye sejlere fra nærområdet til SSF.

Vores nyindkøbte J/80 sejlbåd er en ideel tilføjelse til vores flåde af sejlbåde, og vil muliggøre flere træningsmuligheder for nye kapsejlere. Denne bådtype er kendt for sin alsidighed og egner sig specielt godt til træning af nyere sejlere, der vil lære at sejle kapsejlads samt til konkurrence for disse.

Støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt

Sundby Sejlforening har modtaget bevillingen på kr. 200.000 fra DIF og DGI’s foreningspulje, der årligt uddeler ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI’s foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.

Om DIF og DGI’s foreningspulje

  • Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen
  • Puljen ansøges via Centralt ForeningsRegister på www.medlemstal.dk
  • Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI’s hjemmesider 

Puljeadministration:

Telefon (mandag – torsdag kl. 10-14): 63 20 61 31

E-mail: foreningspulje@dif.dk

Torsdag den 28. marts er Skærtorsdag og dermed en helligdag. SSF Kontoret er derfor lukket denne dag.

Næste kontortid er torsdag d. 4. april kl. 19:00 – 20:30, hvor der er åbent for indmeldelse og mulighed for at tale med havneudvalget.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse