Vi mødes ved flagmasten foran klubhuset kl. 9

Pinsesolen danser i år allerede den 19. maj og det fejrer alle de morgenfriske på klubhusets terrasse. Der serveres rundstykker med ost & pålæg samt ”en lille én”. 

Morgenkaffen/teen og kop skal man selv sørge for at have med eller du kan købe i restauranten til specialpris. Der er også flaskeøl/vand til specialpris.

Alle medlemmer og gæstesejlere er meget velkomne. Af hensyn til bestilling bedes medlemmerne venligst tilmelde sig (navn/medlemsnummer) senest den 15.maj 2024 pr. e-mail til ssf@sundby-sejlforening.dk.

Vel mødt!

SSF-standeren hejses lørdag den 4. maj og signalerer starten på en ny sæson.

Vi starter med at spise fælles morgenbord fra kl. 09:30 i klubhuset.

Kl. 11:00 hejses årets nye stander med formandens tale, dåb af nye fartøjer og en kanonsalut.

Derefter er foreningen vært for en øl eller vand.

Morgenbordet vil være gratis, men kræver, af hensyn til planlægning og indkøb, tilmelding senest den 1. maj til:

ssf@sundby-sejlforening.dk

Tirsdags sejladserne vil i 2024 foregå efter et nyt banekort vi (Tirsdagssejlerne) har udarbejdet i samarbejde med Kastrup sejlklubs kapsejladsudvalg. Det gør vores fremtidige sejladser som gæster hos hinanden en del nemmere. Det eneste det kræver er at vi er medlemmer på hinandens Facebook grupper hvor dagens bane bliver slået op ca. en times tid før start.
I SSF sejler vi som hidtil hver Tirsdag, i Kastrup er det Torsdag der sejles. Første sejlads i år er allerede Tirsdag d.7 april. Hvor det nye banekort udleveres. Vi ses ved mastekranen allersenest kl. 18:00 – første start 18:30..

Link til KASTRUP SEJLKLUB gruppen
https://www.facebook.com/groups/28803881935

Sejlsæsonen står for døren, og mange bådejere er i færd med at klargøre båden til sæsonen, hvilket for sejlbådsejernes vedkommende også indebærer klargøring af mast og rig.

Vi skal venligst gøre opmærksom på at bukkene på riggerpladsen øst for masteskuret er til til- og afrigning af master – ikke til opbevaring af master! Når mastebukkene benyttes til (langtids)opbevaring af master, ligger masterne i vejen for de medlemmer, som har behov for bukkene til at rigge deres mast. Dette er ikke alene dårlig stil! Det er også i strid med SSF’s Reglement for Havnen. Alle (sejl)bådejere opfordres derfor til kun at benytte mastebukkene til til- og/eller afrigning, samt at gøre til-/afrigningstiden så kort som muligt, så øvrige medlemmer også har mulighed for at benytte bukkene, og gøre deres båd klar til sæsonen.

Alle i SSF ønskes en god sejlsæson.

De bedste sejlerhilsener

Havnekontoret og havneudvalget

Vores Havnechef igennem de sidste næsten 4 år har opsagt sin stilling til udgangen af april måned. 

Eriks sidste arbejdsdag i Sundby Sejlforening bliver dermed tirsdag d. 30. april.

På bestyrelsens vegne vil jeg takke Erik for hans indsats for SSF og hans dedikation til arbejdet med at vedligeholde og forbedre vores havn og plads. Medlemmer og gæstesejlere har nydt godt af hans venlighed, hjælpsomhed og store erfaring med havnedrift.

Claus Brask Thomsen

04-04-2024 / SSF Formand

Fredag den 17. maj til mandag den 20. maj

Kære alle Sundbysejlere
Vores traditionsrige Pinsetur i år, går endnu engang til Lomma og vi har fået lov
igen, at bruge klubhuset hos Svenska Kryssarklubben Öresundskretsen, som
ligger midtvejs inde i åen, til styrbord
Det er helt uformelt og det handler bare om, at være sammen

Adressen er, Höjeågatan 6, 234 33 Lomma, Sverige

 • Lørdag den 18 maj:
  Kl. 14.00 mødes vi foran klubhuset, til en velkomstdrink og fordeling af praktiske opgaver os alle imellem
  Kl. 18.00 tænder vi grillen og dernæst fællesspisning i klubhuset
 • Søndag den 19 maj:
  Kl 14.00 den store pinsefrokost i klubhuset
  Kl 19.00 bål og pandekagebagning på stranden

Praktisk info:
Vi prøver så vidt mulig, at holde nogle pladser foran Klubhuset og
havneafgiften trækkes ved Sejlklubbygningen, hvor der også er toilet og bad. Vi
medbringer selv vores mad og drikke og så kan vi altid dele. Der er rigelig
indkøbsmuligheder.

Som tidligere ture har vi nogle udgifter ved arrangementet og de vil til slut blive
delt ud på os alle deltagende og kan overføres til et MobilePay nummer, som
bliver oplyst under Pinsefrokosten.

Med sejlerhilsen og kontakt:

Annette Clifforth Tlf 27280209 og Martin Clifforth Tlf 20655722 på JOY
Morten Speerschneider Tlf 28199713 på PEA

Generalforsamlingen blev i år afholdt d. 17. Marts med god stemning, og knap 100 deltagere. Formanden indledte generalforsamlingen med at mindes de medlemmer der er døde i det forgangne år. Herefter blev årets jubilarer hædret på god SSF maner.

Formandens beretning og gennemgang af regnskabet blev godkendt med applaus. Herefter gennemgik formanden budgettet for 2024. Vores økonomi er sund, og budgettet blev godkendt med applaus.

Bestyrelsen fremlagde forskellige forslag som alle blev vedtaget uden diskussion.

Et forslag om at undersøge mulighederne for at udvide havnen afførte en livlig diskussion, men endte med at blive vedtaget.

Formand, skoleleder, ungdomsleder, kapsejlladsleder og suppleant blev genvalgt med applaus, og et par nye medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen som klubhus- og havnerepræsentanter.

Alt i alt en god generalforsamling der traditionen tro blev afsluttet med et SSF længe leve, og en øl eller vand til de fremmødte.

Frihavnmærkerne for 2024 er kommet, og kan købes på kontoret. Prisen er uændret DKK 50,00.

Venligst bemærk, at det alene er medlemmer med plads i havnen (fast plads eller låneplads), som kan købe mærkerne og benytte frihavnsordningen, idet ordningen er baseret på de pladser, som bliver ledige når en ”pladsejer” tager på tur og er ude af havnen.

Nye regler vedrørende udlejning af båd i SSF’s havn.

På generalforsamlingen d. 17. marts 2024 blev det besluttet at ændre Reglement for havnen § 9, således at det nu tydeligt fremgår, at det ikke er tilladt at udleje sit fartøj fra SSF’s havn. Det gælder erhvervsmæssig såvel som privat udlejning, herunder udlejning til beboelse eller overnatning via f.eks. Airbnb eller på anden måde. SSF er en forening hvor medlemmerne har glæde af deres både. Det har aldrig været hensigten, og ej heller tilladt, at der skulle være mulighed for at tjene penge via udlejning af sit fartøj.

Nye regler vedrørende bådfællesskaber i SSF’s havn.

På generalforsamlingen d. 17. marts 2024 blev det besluttet at ændre Reglement for havnen § 11, således at det nu er beskrevet hvordan bådfællesskaber skal håndteres i SSF.

Der er en trend i samfundet henimod dele-koncepter, og det gælder også bådfællesskaber, hvor flere personer går sammen om at eje en båd. Vi har allerede flere af disse i SSF, og med vores opdaterede reglementer er det nu klart beskrevet, hvordan foreningen skal forholde sig til udskiftning af delejere, anciennitet ved ansøgning om havneplads osv. 

Kort fortalt er de nye regler:

 • En bådfællesskabskontrakt (samejeoverenskomst) skal være underskrevet af delejerne og godkendt af havneudvalget
 • Alle delejere skal være A-medlem af SSF
 • Ved tildeling af havneplads udregnes ancienniteten som gennemsnittet af de enkelte delejeres anciennitet
 • Alle delejere skal mindst have en 25 % ejerandel (dvs. max 4 delejere)
 • Delejerskabet registreres på alle delejere i medlemssystemet og ved ansøgninger om havneplads
 • Alle delejere skal have bestået minimum praktisk og teoretisk duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere
 • Ved ændringer af bådfællesskabet skal opdateret bådfællesskabskontrakt godkendes af havneudvalget, og den ny gennemsnitlige anciennitet skal være stor nok til at kunne få en plads iht. den årlige ansøgningsliste til havneplads

Læs den fulde tekst af de opdaterede paragraffer i ’Vedtægter og reglementer for Sundby Sejlforening’ >>

Med sejlerhilsen 

31-03-2024 / SSF Bestyrelse