Hvordan skal fremtiden være for SSF?

Kom til medlemsmøde den 4. oktober, kl. 19, og vær med til at påvirke, hvordan vores hverdag og fælles fremtid skal være i SSF.

Hvad skal foreningens første klubhus bruges til?

I en havn som vores er vi mange, der påvirkes af de beslutninger, der tages. For at sikre, at vores prioriteter i bestyrelsen tilgodeser og sikrer en fremtid for SSF, og samtidigt, at så mange medlemmer som muligt føler sig hørt og tilgodeset, har vi brug for dine input, så de bedste beslutninger kan tages til alles bedste.

Som udgangspunkt ønsker bestyrelsen at styrke vores hovedformål, nemlig mulighed for så mange timer på havet for så mange medlemmer som muligt. Dette indebærer dog nogle prioriteter og paradokser, som vi ønsker din hjælp til.

Som inspiration har vi nedfældet nedenstående eksempler. Hvis du har nogle bedre eller andre forslag, så kom og lad os dele og høre disse til fælles inspiration.

1. Slæbestedet på nordre mole
Ønsket fra bestyrelsen er, at så mange som muligt skal have mulighed for at sejle. Da vi har begrænset med pladser til både i vandet, har vi besluttet at slæbestedet på nordre mole skal istandsættes. Dette giver mulighed for, at både og joller på trailer kan trækkes på land efter endt sejlads på en god og hensigtsmæssig måde, hvilket ikke er tilfældet i dag. Herved vil flere medlemmer få mulighed for at sejle på vandet. Dette arbejde er sat i gang og forventes færdigt til foråret.

2. Kran til bådløft
Vi oplever stor efterspørgsel efter en ny og større kran til bådløft. Ønsket er, at den skal erstatte den eksisterende kran på proviantkajen på nordre mole. Denne kran er ikke er dimensioneret til den ønskede opgave. Tanken er ikke at kranen skal erstatte vores bådløft udføret af vognmænd, men kun for både på trailer op til 2.500 kg.
Pt. opleves, at f.eks. Kastrup havn ikke tilbyder flere pladser til Folkebåde. Hvis vi sikrer mulighed for at kunne løfte trailerbåde som Folkebåde, Melges, J70, div joller, mm., vil vi kunne tiltrække både og aktivitet til vores havn, som vi ikke har mulighed for i dag. Ud over flere aktive sejlere vil dette også kunne give en ekstra indtægt til vores forening. Pt. har vi mange medlemmer, der sejler kapsejlads, og må have deres både liggende i andre havne for at kunne dette. Dette er både trist og en skam. Hvis disse både og medlemmer får deres base i SSF, vil dette igen sikre flere aktive på vandet, og SSF vil få en mulighed for at reetablere den aktive kapsejladsbase, som SSF tidligere var kendt for.

3. Kanalen
Vores kanal er lavvandet, og træværket langs kajen forsvinder. Dette er på kort sigt ikke kritisk, idet den beton der danner fundamentet for molerne, ikke fejler noget. Men det fremstår som forfald og skæmmer vores havn, og ved lavvande står flere af båden bogstaveligt set på land, hvilket vi skal tage alvorligt.

4. Midtermolen
Midtermolen er undersøgt og hele den bærende konstruktion fundet i orden. Dækket er sikret med nye planker hvor det er fundet nødvendigt. Derved kan midtermolen holde nogle år endnu, inden en større renovation bør foretages. Vi er dog nød til at tænke i vandstandssikring og en egentlig renovering af selve dækket.

5. Beddingen
Der har ved en tidligere generalforsamling været taget en beslutning om, at beddingen skulle henligge, indtil en beslutning om evt. renovering kunne tages. Grundet de mange projekter der hele tiden har skulle prioriteres, til gavn for både medlemmer og havn, har dette ikke været hovedprioriteten. Desværre betyder beslutningen, at vi går glip af måske to bådpladser og flere glade aktive medlemmer. I dag må disse medlemmer henstå på vores venteliste, uden plads. Tiden går og verden forandres, herunder lovkrav til sikkerhed ved brug af bedding spil og vogn, hvilket yderligere vil besværliggøre projektet. Er tiden løbet fra projektet? Eksisterer behovet stadigt? Har du nye ideer til brug af området? Nye bådpladser? Grillpladser? Hvad tænker du? Kun fantasien sætter grænser.
Hvis principbeslutningen blev ophævet, kunne vi for små penge fjerne skinnerne og lave en tværbro mellem stikmolerne. Derved kan der skabes to midlertidige bådpladser, indtil en tiltrængt renovering til hvad måtte blive besluttet, kan finde sted.

6. Jollepladser
DMU ligger som bekendt på det område, der tidligere var jolleplads. Bestyrelsen ønsker at skabe et område, der kan tilgodese og samle vores jollesejlere. De gamle skure på østsiden af Røgelauget er nedrivningsmodne, og de fleste ubrugelige. Hvis de fjernes, skabes plads til en hel stribe joller, tæt på slæbestedet mod øst.
Røgelauget er i dag afskærmet af disse skure. Ønskes en åben plads med større integrering, eller skal der opsættes hegn, eller andet istedet for skurene?

7. WiFi
Vi har fra vores nabo, haveforeningen, fået tilbud om, at vi i samarbejde med dem kan få Wi-Fi der dækker hele vores havn, til gavn for medlemmer og gæster. Er det noget vi skal investere i, eller er man med de mange gigabytes, der følger med mange private abonnementer, dækket ind?

8. Hjemmesiden
Vi har i dag en fin og oplysende hjemmeside. Fra tid til anden hører vi forskellige ønsker til forbedringer. Lad os få samlet ideerne og få forbedret, hvor dette er muligt.

9. Saltsjø-pavillonen
Vores fine gamle Saltsjø-pavillon, foreningens første klubhus, står i dag lidt gemt af vejen hos vores Røgelaug. I forbindelse med vores kommende 100-års-jubilæum, har der været et ønske om at pavillionen flyttes, så at alle kan få glæde af den. Hvad skal den bruges til? Hvor skal den placeres? Har Røgelauget behov for en erstatning hvis den flyttes?

10. El på pladserne
Vi har ved flere lejligheder fået ønsker om flere el-standere på pladserne. Grundet vores begrænsede økonomi har dette været nedprioriteret. Vi kan se, at mange klarer sig med diverse strømfordelere. Skal dette opprioriteres til fordel for andre projekter?

Med venlig hilsen
Bestyrelsen