Indkaldelse til generalforsamling 2019

  Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sundby Sejlforening søndag, den 24. marts 2019, klokken 9, i klubhuset.


  Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af budgettet for det igangværende år samt et estimat for det kommende år
  5. Behandling af eventuelt indkomne vedtægtsændringsforslag
  6. Behandling af eventuelt indkomne andre forslag
  7. Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser
  8. Valg af kasserer
  9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  10. Valg af suppleanter til bestyrelsen samt andre tillidsposter
  11. Valg af revisorer
  12. Eventuelt

  Følgende er på valg:

  Kasserer: Elin Brinkland – genopstiller ikke
  Sekretær: Jimmie Beckerlee – genopstiller ikke
  Motorbåds- og Sikkerhedsrepræsentant: Kim Andersen genopstiller ikke
  Havneudvalgsmedlem: Tom Høst
  Arrangementsleder: Per Østergaard
  Kasserersuppleant: Kirsten Fraenkel
  Bestyrelsessuppleant: Niels Jønsson
  Webredaktør: Svend Erik Sokkelund – modtager genvalg

  Statsautoriseret revisor: Inforevision
  Intern revisor: Brian Frisendahl

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 3. marts 2019, kl. 9.00.

  Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen, hvis kontingent og andre forfaldne ydelser er betalt. Kun fremmødte A-medlemmer og ungseniorer har stemmeret.

  Umiddelbart efter generalforsamlingen indkaldes blivende og nyvalgte medlemmer til bestyrelsen til et kort konstituerende møde.