Indkaldelse til generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sundby Sejlforening søndag, den 24. marts 2019, klokken 9, i klubhuset.


Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af budgettet for det igangværende år samt et estimat for det kommende år
5. Behandling af eventuelt indkomne vedtægtsændringsforslag
6. Behandling af eventuelt indkomne andre forslag
7. Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser
8. Valg af kasserer
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen samt andre tillidsposter
11. Valg af revisorer
12. Eventuelt

Følgende er på valg:

Kasserer: Elin Brinkland – genopstiller ikke
Sekretær: Jimmie Beckerlee – genopstiller ikke
Motorbåds- og Sikkerhedsrepræsentant: Kim Andersen genopstiller ikke
Havneudvalgsmedlem: Tom Høst
Arrangementsleder: Per Østergaard
Kasserersuppleant: Kirsten Fraenkel
Bestyrelsessuppleant: Niels Jønsson
Webredaktør: Svend Erik Sokkelund – modtager genvalg

Statsautoriseret revisor: Inforevision
Intern revisor: Brian Frisendahl

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 3. marts 2019, kl. 9.00.

Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen, hvis kontingent og andre forfaldne ydelser er betalt. Kun fremmødte A-medlemmer og ungseniorer har stemmeret.

Umiddelbart efter generalforsamlingen indkaldes blivende og nyvalgte medlemmer til bestyrelsen til et kort konstituerende møde.