Indkaldelse til generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sundby Sejlforening, mandag, den 31. august 2020, kl. 19.00, i klubhuset.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af budgettet for det igangværende år samt et estimat for det kommende år
 5. Behandling af eventuelt indkomne vedtægtsændringsforslag
 6. Behandling af eventuelt indkomne andre forslag
 7. Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser
 8. Valg af formand; Jørgen E Jensen – genopstiller ikke
 9. Valg af kasserer; Dorthe Alvang fratræder, hvorfor der ekstraordinært skal vælges en kasserer/økonomiansvarlig for en etårig periode, dog jf. beslutning taget under punkt 5.
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen samt andre tillidsposter.
 12. Valg af revisorer.
 13. Eventuelt.

Følgende er på valg under punkt 10-12:
Sekretær: Josephine Fock – fratræder, hvorfor der ekstraordinært skal vælges en sekretær for en etårig periode.
Havneudvalgsmedlem: Jesper Lorents – genopstiller ikke, men stiller op til kapsejladslederposten.
Havneudvalgsmedlem: Claus Brask Thomsen – genopstiller ikke, men stiller op til formandsposten.
Sejlerskoleleder: Martin Clifforth – genopstiller ikke.
Ungdomsleder: Heidi Jørgensen – genopstiller ikke.
Kapsejladsleder: Tonny Pedersen – genopstiller ikke.
Bestyrelsessuppleant: Jørgen Valdsgaard.
Webredaktør: Svend Erik Sokkelund – fratræder, hvorfor der ekstraordinært skal vælges en webredaktør for en etårig periode.

Statsautoriseret revisor: Inforevision, statsautoriseret revisionsaktieselskab
Intern revisor: Brian Frisendahl

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. august 2020 kl. 19:00. Allerede modtagne forslag behøver ikke blive genfremsat.

Med venlig hilsen
SSF Bestyrelse