Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til

Generalforsamling i Sundby Sejlforening

Søndag den 27. marts 2022 kl. 9.00 i klubhuset.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af budgettet for det igangværende år samt et estimat for det kommende år
 5. Behandling af eventuelt indkomne vedtægtsændringsforslag
 6. Behandling af eventuelt indkomne andre forslag
 7. Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser
 8. Valg af formand
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen samt andre tillidsposter
 11. Valg af revisorer
 12. Eventuelt

Følgende er på valg under punkt 8-11:

Formand: Claus Brask Thomsen – Er villig til genvalg

Klubhus- og havnerepræsentant: Torben Ryttergaard Nielsen – Er villig til genvalg

Sejlerskoleleder: Mads Kjems Dyring – Ønsker ikke genvalg

Ungdomsleder: Claus Nygaard – Ønsker ikke genvalg

Kapsejladsleder: Jesper Lorents – Er villig til genvalg

Bestyrelsessuppleant: Alexander Nørgaard – Ønsker ikke genvalg

Statsautoriseret revisor: inforevision, statsautoriseret revisionsaktieselskab

Intern kritisk revisor: Brian Frisendahl

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 6. marts 2022 kl. 09:00.

Med venlig hilsen

SSF Bestyrelse