Indkaldelse til generalforsamling 2021

  Der indkaldes hermed til ordinær
  Generalforsamling i Sundby Sejlforening

  Mandag den 21. juni 2021 kl. 19.00
  i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 11, 2300 København S.

  Grundet fortsatte covid-19 restriktioner er det ikke muligt at afholde generalforsamlingen i klubhuset uden en deltagerbegrænsning, hvorfor bestyrelsen ser sig nødsaget til at afholde generalforsamlingen uden for foreningens område.

  Alle deltagere skal have et gyldigt coronapas. Medlemmer, der møder op uden et gyldigt coronapas, er vi efter krav fra myndighederne desværre nødsaget til at nægte adgang til generalforsamlingen.

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af budgettet for det igangværende år samt et estimat for det kommende år
  5. Behandling af eventuelt indkomne vedtægtsændringsforslag
  6. Behandling af eventuelt indkomne andre forslag
  7. Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser
  8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af suppleanter til bestyrelsen samt andre tillidsposter
  10. Valg af revisorer
  11. Eventuelt

  Følgende er på valg under punkt 8-10:

  Sekretær: Torben Ryttergaard Nielsen – fratræder for at stille op som klubhus- og havnerepræsentant
  Klubhus- og havnerepræsentant: Per Østergaard
  Klubhus- og havnerepsentant: Michael Svensson  fratræder for at stille op som sekretær, hvorfor der ekstraordinært skal vælges en klubhus- og havnerepræsentant for en etårig periode
  Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant: Tom Høst
  Arrangementsleder: Helle Schougaard Wriedt
  Bestyrelsessuppleant: Ditte Andreasen
  Webredaktør: Martin Bregnhøi
  Økonomimedhjælper: Kirsten Fraenkel
  Statsautoriseret revisor: inforevision, statsautoriseret revisionsaktieselskab
  Intern kritisk revisor: Brian Frisendahl

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. maj 2021 kl. 19:00.

  Med venlig hilsen / SSF Bestyrelse